બ્લોગ મીડિયા કારકિર્દી આંતરરાષ્ટ્રીય દર્દીઓ આંખની કસોટી
કૉલ બેકની વિનંતી કરો

  Pterygium અથવા Surfer Eye શું છે? Pterygium, જેને સર્ફરની આંખ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે...