બ્લોગ મીડિયા કારકિર્દી આંતરરાષ્ટ્રીય દર્દીઓ આંખની કસોટી
કૉલ બેકની વિનંતી કરો
પાછા જાવ

ભારતમાં અમારા આંખના દવાખાના

અંબુર - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ • 10AM - 9PM
અંબુર img
સોમ - શનિ • 10AM - 9PM

ના. 20/1, KMR કોમ્પ્લેક્સ, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, બાયપાસ રોડ, અંબુર તાલુક, તિરુપત્તુર, તમિલનાડુ - 635802.

વલ્લીયુર - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ • 10AM - 9PM
વલ્લીયુર img
સોમ - શનિ • 10AM - 9PM

શ્રી કૃષ્ણ કોમ્પ્લેક્સ નં.86, પેરુમલ સાઉથ કાર સ્ટ્રીટ (કલૈયારંગુ સ્ટ્રીટ, ગોમથી મિલ્ક ફાર્મની સામે, વલ્લિયુર, તમિલનાડુ - 627117

સંકરણકોઈલ - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ • 10AM થી 9PM
સંકરણકોઈલ img
સોમ - શનિ • 10AM થી 9PM

નંબર 69, સાઉથ કાર સ્ટ્રીટ, શંકર નારાયણન મંદિર પાસે, સંકરનકોઈલ, તમિલનાડુ - 627750.

ચેંગલપટ્ટુ - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ • 10AM થી 9PM
ચેંગલપટ્ટુ img
સોમ - શનિ • 10AM થી 9PM

નંબર 39 એ, નવો નંબર: 158, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, GST રોડ, ચેંગલપટ્ટુ, તમિલનાડુ - 603001.

ગુડિયાટ્ટમ - ડો.અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલ
સોમ - શનિ • 10AM થી 9PM
ગુડિયાટ્ટમ img
સોમ - શનિ • 10AM થી 9PM

નંબર 280, થલાયટ્ટમ બજાર, ગુડિયાટ્ટમ, વેલ્લોર, તમિલનાડુ - 632602.

સુલુર - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ • 10AM થી 9PM
સુલુર img
સોમ - શનિ • 10AM થી 9PM

દરવાજો. નંબર C1, શ્રી રાણાગા નગર, સુલુર, કોઈમ્બતુર, તમિલનાડુ - 641402.

કુડ્ડલોર - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ • 10AM - 9PM
કુડ્ડલોર img
સોમ - શનિ • 10AM - 9PM

ડૉ. સુજાતા હોસ્પિટલ પાસે, કુડ્ડલોર, તમિલનાડુ - 607001.

આર્કોટ - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ • 9.30AM - 8PM
આર્કોટ img
સોમ - શનિ • 9.30AM - 8PM

બ્લોક નંબર 23, ડોર નંબર 101D/1, વેલ્લોર મેઈન રોડ આર્કોટ, તમિલનાડુ - 632503.

મન્નારગુડી - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ • 9.30AM - 8PM
મન્નારગુડી img
સોમ - શનિ • 9.30AM - 8PM

ડોર નંબર 44, વોર્ડ નંબર, 20 મહા મરિયમ્મલ કોવિલ સ્ટ્રીટ, મન્નારગુડી તમિલનાડુ - 614016.

અંબાસમુદ્રમ - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ • સવારે 9.30 થી સાંજના 8 વાગ્યા સુધી
અંબાસમુદ્રમ img
સોમ - શનિ • સવારે 9.30 થી સાંજના 8 વાગ્યા સુધી

ડોર નંબર 6, વોર્ડ નંબર 18, આર્ચ બલાથડી સ્ટ્રીટ, અંબાસમુદ્રમ, તિરુનેલવેલી, તમિલનાડુ - 627401.

મયલાદુથુરાઈ - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ • સવારે 9.30 થી સાંજના 8 વાગ્યા સુધી
મયલાદુથુરાઈ img
સોમ - શનિ • સવારે 9.30 થી સાંજના 8 વાગ્યા સુધી

નં. 15 એ, કચચેરી રોડ, યુનિયન ઓફિસની સામે, માયલાદુથુરાઈ - 609001.

રાસીપુરમ - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ • 10AM - 9PM
રાસીપુરમ img
સોમ - શનિ • 10AM - 9PM

નંબર 281, 283, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, અરિગ્નાર અન્ના સલાઈ, ઓલ્ડ કાંચી સુપર માર્કેટ, પેરિયા કડાઈ વેદીની સામે, રાસીપુરમ, તમિલનાડુ - 637408.

કલાહસ્તી - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ • સવારે 9.30 થી સાંજના 8 વાગ્યા સુધી
કાલહસ્તિ img
સોમ - શનિ • સવારે 9.30 થી સાંજના 8 વાગ્યા સુધી

ડોર નંબર 16-612/1, વોર્ડ નંબર 16, પનાગલ મેઈન રોડ, શ્રીકાલહસ્તી, આંધ્રપ્રદેશ - 517644.

રાયચોટી - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ • સવારે 9.30 થી સાંજના 8 વાગ્યા સુધી
રયોચોટી img
સોમ - શનિ • સવારે 9.30 થી સાંજના 8 વાગ્યા સુધી

38/117, ચિત્તૂર રોડ, સબ સ્ટેશનની બાજુમાં, ઝમ ઝમ રેસીડેન્સીની સામે, રાયચોટી, આંધ્રપ્રદેશ - 516269.

ગોરીવક્કમ - ડો.અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલ
સોમ - શનિ • 10AM - 9PM
ગોવરીવક્કમ img
સોમ - શનિ • 10AM - 9PM

દુકાન નંબર 1, નંબર 141, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, વેલાચેરી મેઈન રોડ, ગોવરીવાક્કમ, ચેન્નઈ - 600073.