બ્લોગ મીડિયા કારકિર્દી આંતરરાષ્ટ્રીય દર્દીઓ આંખની કસોટી
કૉલ બેકની વિનંતી કરો

બોરીવલીમાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો

બોરીવલીની ડૉ. અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલમાં વિશ્વ-સ્તરની આંખની સંભાળનો અનુભવ કરો. અત્યંત કુશળ આંખના ડોકટરો, નિષ્ણાતો અને પ્રખ્યાત નેત્ર ચિકિત્સકોની અમારી અસાધારણ ટીમ માટે પ્રખ્યાત, બોરીવલીની અમારી આંખની હોસ્પિટલો અજોડ સંભાળ પૂરી પાડે છે.

બોરીવલી, મુંબઈ - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શુક્ર 9AM - 8PM | શનિ સવારે 9AM - 1PM
બોરીવલી, મુંબઈ img
સોમ - શુક્ર 9AM - 8PM | શનિ 9AM - 1PMMon - શુક્ર 9AM - 8PM | શનિ સવારે 9AM - 1PM

સોહુમ આઇ કેર સેન્ટર, ડૉ. અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલનું એક એકમ, મેટકોર્નેલ હાઇટ્સ, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, મેરી ઇમમક્યુલેટ હાઇસ્કૂલ પાસે, મેરીયન કોલોની, બોરીવલી (વેસ્ટ), મુંબઈ – 400103.