બ્લોગ મીડિયા કારકિર્દી આંતરરાષ્ટ્રીય દર્દીઓ આંખની કસોટી
કૉલ બેકની વિનંતી કરો

દાવણગેરેમાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો

દાવણગેરેની ડૉ. અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલમાં વિશ્વ-સ્તરની આંખની સંભાળનો અનુભવ કરો. અત્યંત કુશળ આંખના ડોકટરો, નિષ્ણાતો અને પ્રખ્યાત નેત્ર ચિકિત્સકોની અમારી અસાધારણ ટીમ માટે પ્રખ્યાત, દાવણગેરેમાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો અજોડ સંભાળ પૂરી પાડે છે.

દાવણગેરે, કર્ણાટક - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ • 10AM - 7PM
દાવણગેરે, કર્ણાટક img
સોમ - શનિ • 10AM - 7PM

દાવંગેરે નેત્રાલય, ડૉ. અગ્રવાલ આઇ હોસ્પિટલનું એક યુનિટ, MCC B બ્લોક, MCC, દાવણગેરે, કર્ણાટક - 577004