બ્લોગ મીડિયા કારકિર્દી આંતરરાષ્ટ્રીય દર્દીઓ આંખની કસોટી
કૉલ બેકની વિનંતી કરો

ઈન્દોરમાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો

ઈન્દોરની ડૉ. અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલમાં વિશ્વ-સ્તરની આંખની સંભાળનો અનુભવ કરો. અત્યંત કુશળ આંખના ડોકટરો, નિષ્ણાતો અને પ્રખ્યાત નેત્ર ચિકિત્સકોની અમારી અસાધારણ ટીમ માટે પ્રખ્યાત, ઇન્દોરની અમારી આંખની હોસ્પિટલો અજોડ સંભાળ પૂરી પાડે છે.

જૂના પલાસિયા - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ • 9AM - 7PM
જૂના પલાસિયા img
સોમ - શનિ • 9AM - 7PM

નારાયણ ટાવર્સ, ઓલ્ડ પલાસિયા રોડ, ઈન્ડસ્ટ્રી હાઉસની બાજુમાં, ઈન્દોર-452001. મધ્યપ્રદેશ

અન્નપૂર્ણા - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ • 9AM - 7PM
અન્નપૂર્ણા img
સોમ - શનિ • 9AM - 7PM

બેંક કોલોની, અન્નપૂર્ણા રોડ, સામે. દશેરામેદાન, ઈન્દોર, મધ્યપ્રદેશ.