બ્લોગ મીડિયા કારકિર્દી આંતરરાષ્ટ્રીય દર્દીઓ આંખની કસોટી
કૉલ બેકની વિનંતી કરો

કોઝિકોડમાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો

કોઝિકોડમાં ડૉ. અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલમાં વિશ્વ-સ્તરની આંખની સંભાળનો અનુભવ કરો. અત્યંત કુશળ આંખના ડોકટરો, નિષ્ણાતો અને પ્રખ્યાત નેત્ર ચિકિત્સકોની અમારી અસાધારણ ટીમ માટે પ્રખ્યાત, કોઝિકોડમાં આવેલી અમારી આંખની હોસ્પિટલો અજોડ સંભાળ પૂરી પાડે છે.

કોઝિકોડ, કેરળ - ડો. અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલ
સૂર્ય • 9AM - 1PM
કોઝિકોડ, કેરળ img
સૂર્ય • 9AM - 1PM

નંબર 28/155/162, એચએસએમ એવન્યુ, માવોર રોડ, પોટ્ટમ્મલ, પટ્ટેરી, કોઝિકોડ - 673016.