બ્લોગ મીડિયા કારકિર્દી આંતરરાષ્ટ્રીય દર્દીઓ આંખની કસોટી
કૉલ બેકની વિનંતી કરો

મદનપલ્લેમાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો

મદનપલ્લીમાં ડૉ. અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલમાં વિશ્વ-સ્તરની આંખની સંભાળનો અનુભવ કરો. અત્યંત કુશળ આંખના ડોકટરો, નિષ્ણાતો અને પ્રખ્યાત નેત્ર ચિકિત્સકોની અમારી અસાધારણ ટીમ માટે પ્રખ્યાત, મદનપલ્લેમાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો અજોડ સંભાળ પૂરી પાડે છે.

મદનપલ્લે - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ • સવારે 9AM - 1PM અને 5PM - 8PM
મદનપલ્લે img
સોમ - શનિ • સવારે 9AM - 1PM અને 5PM - 8PM

ડો. અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલ, દ્રષ્ટિ આંખની હોસ્પિટલ, 1લી મુખ્ય, 1લી ક્રોસ, કો-ઓપરેટિવ સોસાયટી કોલોની, મદનપલ્લે - 517325.