બ્લોગ મીડિયા કારકિર્દી આંતરરાષ્ટ્રીય દર્દીઓ આંખની કસોટી
કૉલ બેકની વિનંતી કરો

મદીનાગુડામાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો

મદીનાગુડામાં ડૉ. અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલમાં વિશ્વ-સ્તરની આંખની સંભાળનો અનુભવ કરો. અત્યંત કુશળ આંખના ડોકટરો, નિષ્ણાતો અને પ્રખ્યાત નેત્ર ચિકિત્સકોની અમારી અસાધારણ ટીમ માટે પ્રખ્યાત, મદીનાગુડામાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો અજોડ સંભાળ પૂરી પાડે છે.

મદીનાગુડા - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ • 9AM - 5PM
મદીનાગુડા img
સોમ - શનિ • 9AM - 5PM

પ્લોટ નંબર 11 -14, એસ. નંબર 222 ભાગ, મિયાપુર અલ્વીન ક્રોસ રોડ્સ, મદીનાગુડા, તેલંગાણા 500049.