બ્લોગ મીડિયા કારકિર્દી આંતરરાષ્ટ્રીય દર્દીઓ આંખની કસોટી
કૉલ બેકની વિનંતી કરો

મધ્યપ્રદેશમાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો

મધ્ય પ્રદેશમાં ડૉ. અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલમાં વિશ્વ-સ્તરની આંખની સંભાળનો અનુભવ કરો. અત્યંત કુશળ આંખના ડોકટરો, નિષ્ણાતો અને પ્રખ્યાત નેત્ર ચિકિત્સકોની અમારી અસાધારણ ટીમ માટે પ્રખ્યાત, મધ્ય પ્રદેશમાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો અજોડ સંભાળ પૂરી પાડે છે.

જૂના પલાસિયા - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ • 9AM - 7PM
જૂના પલાસિયા img
સોમ - શનિ • 9AM - 7PM

નારાયણ ટાવર્સ, ઓલ્ડ પલાસિયા રોડ, ઈન્ડસ્ટ્રી હાઉસની બાજુમાં, ઈન્દોર-452001. મધ્યપ્રદેશ

અન્નપૂર્ણા - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ • 9AM - 7PM
અન્નપૂર્ણા img
સોમ - શનિ • 9AM - 7PM

બેંક કોલોની, અન્નપૂર્ણા રોડ, સામે. દશેરામેદાન, ઈન્દોર, મધ્યપ્રદેશ.

આષ્ટા - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ • 9AM - 7PM
અષ્ટા img
સોમ - શનિ • 9AM - 7PM

વોર્ડ નંબર 16, મકામલાદેવી પેલેસ, બજરંગ કોલોની, કન્નોજ રોડ, સોની લોજ પાસે, આષ્ટા, સિહોર, મધ્યપ્રદેશ.