બ્લોગ મીડિયા કારકિર્દી આંતરરાષ્ટ્રીય દર્દીઓ આંખની કસોટી
કૉલ બેકની વિનંતી કરો

રાજકોટમાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો

રાજકોટની ડો. અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલમાં વિશ્વ સ્તરની આંખની સંભાળનો અનુભવ કરો. અત્યંત કુશળ આંખના ડોકટરો, નિષ્ણાતો અને પ્રખ્યાત નેત્ર ચિકિત્સકોની અમારી અસાધારણ ટીમ માટે પ્રખ્યાત, રાજકોટની અમારી આંખની હોસ્પિટલો અજોડ સંભાળ પૂરી પાડે છે.

રાજકોટ, ગુજરાત - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ • સવારે 9AM - 2PM અને 4PM - 7PM
રાજકોટ, ગુજરાત img
સોમ - શનિ • સવારે 9AM - 2PM અને 4PM - 7PM

ધ્રુવ આંખની હોસ્પિટલ, ડૉ. અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલનું એક યુનિટ, રાષ્ટ્રીય શાળા આરડી, મનહર પ્લોટ, ભક્તિ નગર, રાજકોટ, ગુજરાત - 360002.