બ્લોગ મીડિયા કારકિર્દી આંતરરાષ્ટ્રીય દર્દીઓ આંખની કસોટી
કૉલ બેકની વિનંતી કરો

તુમકુરમાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો

તુમકુરની ડૉ. અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલમાં વિશ્વ-સ્તરની આંખની સંભાળનો અનુભવ કરો. અત્યંત કુશળ આંખના ડોકટરો, નિષ્ણાતો અને પ્રખ્યાત નેત્ર ચિકિત્સકોની અમારી અસાધારણ ટીમ માટે પ્રખ્યાત, તુમકુરમાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો અજોડ સંભાળ પૂરી પાડે છે.

તુમકુર, કર્ણાટક - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ સવારે 9AM - 8PM
તુમકુર, કર્ણાટક img
સોમ - શનિ 9AM - 8PM સોમ - શનિ સવારે 9AM - 8PM

નંબર 166, 2જી રોડ, સીએસઆઈ લેઆઉટ, બિશપ સ્કૂલ પાસે, ગાયથિરી થિયેટરની બાજુમાં, બીએચ રોડની નજીક, તુમકુર - 572101.