બ્લોગ મીડિયા કારકિર્દી આંતરરાષ્ટ્રીય દર્દીઓ આંખની કસોટી
કૉલ બેકની વિનંતી કરો

વારંગલમાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો

વારંગલમાં ડૉ. અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલમાં વિશ્વ-સ્તરની આંખની સંભાળનો અનુભવ કરો. અત્યંત કુશળ આંખના ડોકટરો, નિષ્ણાતો અને પ્રખ્યાત નેત્ર ચિકિત્સકોની અમારી અસાધારણ ટીમ માટે પ્રખ્યાત, વારંગલમાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો અજોડ સંભાળ પૂરી પાડે છે.

વારંગલ, તેલંગાણા - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ સવારે 9AM - 7PM
વારંગલ, તેલંગાણા img
સોમ - શનિ 9AM - 7PMM સોમ - શનિ 9AM - 7PM

એસવીઆર ડોલ્ફિન પ્રાઇડ, ડી માર્ટની સામે, પોસ્ટલ કોલોની, સુબેદારી, હનમકોંડા, તેલંગાણા - 506001.