ബ്ലോഗ് മാധ്യമങ്ങൾ തൊഴിലവസരങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര രോഗികൾ നേത്ര പരിശോധന
തിരികെ വിളിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുക

ഘാനയിലെ ഞങ്ങളുടെ ഡോക്ടർമാർ

ഡോ. അസിവോമെ ക്വേസി സെനെഡ്സ
ഹെഡ് - ക്ലിനിക്കൽ സർവീസസ്, അക്ര
ഡോ. അകോസുവ ബദു മെൻസ ബോൺസു
ജനറൽ ഒഫ്താൽമോളജിസ്റ്റ്
  • ജനറൽ ഒഫ്താൽമോളജി
DR. നസത്ത് തർബൂഷ്
ജനറൽ ഒഫ്താൽമോളജിസ്റ്റ്
  • ജനറൽ ഒഫ്താൽമോളജി