டாக்டர் பத்ரி நாராயணன்

தலைவர் - மருத்துவ சேவைகள், மதுரை ஆரப்பாளையம்

அனுபவம்

33 ஆண்டுகள்

சிறப்பு

கிளை அட்டவணைகள்


 • S

 • M

 • T

 • W

 • T

 • F

 • S

ஆரப்பாளையம், மதுரை

காலை 9 - மாலை 5 மணி

பத்ரிநாராயணன் டி-ஆரப்பாளையம்

பேசப்படும் மொழி

ஆங்கிலம், தமிழ், ஹிந்தி

இதே போன்ற மருத்துவர்கள்

டாக்டர் ரீனா மஸ்கரேனாஸ்
சீனியர் ஆலோசகர் கண் மருத்துவர், மதுரை ஆரப்பாளையம்
 • பொது கண் மருத்துவம்
டாக்டர் ஆர். திவ்யா
ஆலோசகர் கண் மருத்துவர், மதுரை ஆரப்பாளையம்
 • மருத்துவ விழித்திரை
 • பொது கண் மருத்துவம்
டாக்டர் தியாகராஜன் பி
ஆலோசகர் கண் மருத்துவர், மதுரை ஆரப்பாளையம் (PT)
 • பொது கண் மருத்துவம்
டாக்டர். ராகுல் நரேஷ் பாட்டி
ஆலோசகர் - கண் மருத்துவர்
முனைவர் அருட் சக்தி சிவா எஸ்
ஆலோசகர் - கண் மருத்துவர்