ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಧ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಗಳು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೋಗಿಗಳು ಕಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ
ಮರಳಿ ಕರೆ ಮಾಡಲು ವಿನಂತಿಸಿ
ಹಿಂದೆ ಹೋಗು

ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೇತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳು

ಕಾಳಹಸ್ತಿ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ನೇತ್ರಾಲಯ
ಸೋಮ - ಶನಿ • 9.30AM ನಿಂದ 8PM
ಕಾಳಹಸ್ತಿ img
ಸೋಮ - ಶನಿ • 9.30AM ನಿಂದ 8PM

ಡೋರ್ ನಂ.16-612/1, ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 16, ಪಾನಗಲ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಶ್ರೀಕಾಳಹಸ್ತಿ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ - 517644.

ರಾಯೋಚೋಟಿ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ನೇತ್ರಾಲಯ
ಸೋಮ - ಶನಿ • 9.30AM ನಿಂದ 8PM
ರಾಯೋಚೋಟಿ img
ಸೋಮ - ಶನಿ • 9.30AM ನಿಂದ 8PM

38/117, ಚಿತ್ತೂರು ರಸ್ತೆ, ಉಪ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಝಮ್ ಝಮ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಎದುರು, ರಾಯಚೋಟಿ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ - 516269.