ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಧ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಗಳು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೋಗಿಗಳು ಕಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ
ಮರಳಿ ಕರೆ ಮಾಡಲು ವಿನಂತಿಸಿ
  • ಗ್ಲುಕೋಮಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು
ಯಶಸ್ಸು

ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ

ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ಸ್ ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯು 24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮನೆಗೆ ಹೋಗು