బ్లాగు మీడియా కెరీర్లు అంతర్జాతీయ రోగులు కంటి పరీక్ష
తిరిగి కాల్ చేయమని అభ్యర్థించండి
పెట్టుబడి పెడుతున్నారు
 • పెట్టుబడిదారుల కోసం – డా. అగర్వాల్స్ ఐ హాస్పిటల్ లిమిటెడ్

పెట్టుబడిదారుల కోసం – డా. అగర్వాల్స్ ఐ హాస్పిటల్ లిమిటెడ్

షేర్‌హోల్డింగ్ నమూనా డిసెంబర్ 31, 2023
షేర్‌హోల్డింగ్ నమూనా సెప్టెంబర్ 30, 2023
షేర్‌హోల్డింగ్ నమూనా జూన్ 30, 2023
షేర్ హోల్డింగ్ సరళి మార్చి 31, 2023
షేర్‌హోల్డింగ్ నమూనా డిసెంబర్ 31, 2022
షేర్‌హోల్డింగ్ సరళి - సెప్టెంబర్ 30, 2022
షేర్ హోల్డింగ్ సరళి - జూన్ 30, 2022
షేర్‌హోల్డింగ్ సరళి - మార్చి 31, 2022
షేర్‌హోల్డింగ్ సరళి - డిసెంబర్ 31, 2021
షేర్‌హోల్డింగ్ సరళి - సెప్టెంబర్ 30, 2021
షేర్ హోల్డింగ్ సరళి - జూన్ 30, 2021
షేర్‌హోల్డింగ్ సరళి - మార్చి 31, 2021
షేర్‌హోల్డింగ్ సరళి - డిసెంబర్ 31, 2020
షేర్ హోల్డింగ్ సరళి - జూన్ 30, 2020
షేర్ హోల్డింగ్ సరళి - సెప్టెంబర్ 30, 2020
షేర్‌హోల్డింగ్ సరళి - డిసెంబర్ 31, 2019
షేర్‌హోల్డింగ్ సరళి - జూన్ 30, 2019
షేర్‌హోల్డింగ్ సరళి - మార్చి 31, 2020
షేర్ హోల్డింగ్ సరళి - సెప్టెంబర్ 30, 2019
షేర్‌హోల్డింగ్ సరళి - సెప్టెంబర్ 30, 2018
షేర్‌హోల్డింగ్ సరళి - డిసెంబర్ 31, 2018
షేర్‌హోల్డింగ్ సరళి - జూన్ 30, 2018
షేర్ హోల్డింగ్ సరళి - మార్చి 31, 2019
షేర్‌హోల్డింగ్ సరళి - డిసెంబర్ 31, 2017
షేర్ హోల్డింగ్ సరళి - జూన్ 30, 2017
షేర్ హోల్డింగ్ సరళి - సెప్టెంబర్ 30, 2017
షేర్‌హోల్డింగ్ సరళి - మార్చి 31, 2018
షేర్‌హోల్డింగ్ సరళి - డిసెంబర్ 31, 2016
షేర్‌హోల్డింగ్ సరళి - జూన్ 30, 2016
షేర్ హోల్డింగ్ సరళి - మార్చి 31, 2017
షేర్ హోల్డింగ్ సరళి - సెప్టెంబర్ 30, 2016
షేర్ హోల్డింగ్ సరళి - మార్చి 31, 2016
షేర్‌హోల్డింగ్ సరళి - డిసెంబర్ 31, 2015
షేర్ హోల్డింగ్ సరళి - జూన్ 30, 2015
షేర్‌హోల్డింగ్ సరళి - సెప్టెంబర్ 30, 2015
కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ నివేదిక మార్చి 31, 2024 (2)
కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ నివేదిక డిసెంబర్ 31, 2023
కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ నివేదిక సెప్టెంబర్ 30, 2023
కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ నివేదిక జూన్ 30, 2023
కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ నివేదిక మార్చి 31, 2023
కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ నివేదిక డిసెంబర్ 31, 2022
కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ నివేదిక సెప్టెంబర్ 30, 2022
కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ నివేదిక జూన్ 30, 2022
కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ నివేదిక మార్చి 31, 2022
కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ నివేదిక డిసెంబర్ 31, 2021
కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ నివేదిక సెప్టెంబర్ 30, 2021
కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ నివేదిక జూన్ 30, 2021
కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ నివేదిక మార్చి 31, 2021
కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ నివేదిక- డిసెంబర్ 31, 2020
కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ నివేదిక -జూన్ 30, 2020
కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ నివేదిక -సెప్టెంబర్ 30, 2020
కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ నివేదిక -డిసెంబర్ 31, 2019
కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ నివేదిక- జూన్ 30, 2019
కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ నివేదిక -మార్చి 31, 2020
కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ నివేదిక సెప్టెంబర్ 30, 2019
కోపోరేట్ గవర్నెన్స్ నివేదిక- డిసెంబర్ 31, 2018
కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ నివేదిక- జూన్ 30, 2018
కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ నివేదిక- మార్చి 31, 2019
కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ నివేదిక- సెప్టెంబర్ 30, 2018
కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ నివేదిక- డిసెంబర్ 31, 2017
కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ నివేదిక- జూన్ 30, 2017
కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ నివేదిక- మార్చి 31, 2018
కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ నివేదిక- సెప్టెంబర్ 30, 2017
కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ నివేదిక- వర్తించనిది - డిసెంబర్ 31, 2016
కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ నివేదిక- వర్తించనిది - సెప్టెంబర్ 30, 2016
కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ నివేదిక- వర్తించనిది- జూన్ 30, 2016
కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ నివేదిక-అనువర్తించనిది - మార్చి 31, 2016
కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ నివేదిక - వర్తించనిది- సెప్టెంబర్ 30 2015
కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ నివేదిక- వర్తించనిది - మార్చి 31, 2016
కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ నివేదిక- వర్తించదు- డిసెంబర్ 31 2015
రెగ్యులేషన్ 31(1) - SAST డిక్లరేషన్
NDU రెగ్యులేషన్ 31(1) రెగ్-28(3)తో చదవబడింది - 20.11.2019
రెగ్యులేషన్ 31(1) SEBI SAST-రెగ్యులేషన్-2011- 04.10.2019 యొక్క రెగ్యులేషన్ 28(3)తో చదవబడింది
నిబంధన-31(2)-ప్రతిజ్ఞ విడుదల - 20.11.2019
SAST డిస్క్లోజర్ AHCL నుండి BSE - 14-15
SAST డిస్క్లోజర్ AHCL నుండి BSE - 15-16
నిబంధన 74(5) - 31.03.2024
పెట్టుబడిదారుల ఫిర్యాదులు- 31.03.2024
నిబంధన 7(3) - 31.03.2024
నిబంధన 74(5) - 31.12.2023
డిసెంబర్ 31, 2023న షేర్ క్యాపిటల్ ఆడిట్ నివేదిక యొక్క సమన్వయం
నిబంధన 74(5) - 30.09.2023
సెప్టెంబర్ 30, 2023న షేర్ క్యాపిటల్ ఆడిట్ నివేదిక యొక్క సమన్వయం
పెట్టుబడిదారుల ఫిర్యాదులు- 31.12.2023
పెట్టుబడిదారుల ఫిర్యాదులు- 30.09.2023
నిబంధన 74(5) - 30.06.2023
పెట్టుబడిదారుల ఫిర్యాదులు- 30.06.2023
జూన్ 30, 2023న షేర్ క్యాపిటల్ ఆడిట్ నివేదిక యొక్క సమన్వయం
నిబంధన 7(3) - 31.03.2023
నిబంధన 74(5) - 31.03.2023
నిబంధన 40(9) - 31.03.2023
పెట్టుబడిదారుల ఫిర్యాదులు- 31.03.2023
మార్చి 31, 2023న షేర్ క్యాపిటల్ ఆడిట్ నివేదిక యొక్క సమన్వయం
నిబంధన 74(5) - 31.12.2022
షేర్ క్యాపిటల్ ఆడిట్ యొక్క సయోధ్య డిసెంబర్- 31.12.2022
పెట్టుబడిదారుల ఫిర్యాదులు- 31.12.2022
నిబంధన 74(5) - 30.09.2022
సెప్టెంబర్ 30, 2022న షేర్ క్యాపిటల్ ఆడిట్ నివేదిక యొక్క సమన్వయం
పెట్టుబడిదారుల ఫిర్యాదులు - 30.09.2022
పెట్టుబడిదారుల ఫిర్యాదులు - 30.06.2022
జూన్ 30, 2022 నాటి షేర్ క్యాపిటల్ ఆడిట్ నివేదిక యొక్క సమన్వయం
AEHL IEPF అడ్వర్టైజ్‌మెంట్ ఫైనల్
నిబంధన 74(5) - 30.06.2022
నిబంధన 74(5) - 31.03.2022
మార్చి 31, 2022న షేర్ క్యాపిటల్ ఆడిట్ నివేదిక యొక్క సమన్వయం
నిబంధన 7(3) - 31.03.2022
పెట్టుబడిదారుల ఫిర్యాదులు 31.03.2022
నిబంధన 39(3)- షేర్ సర్టిఫికేట్ కోల్పోవడం
నిబంధన 74(5)- 31.12.2021
రెగ్యులేషన్ 39(3) - షేర్ సర్టిఫికేట్ కోల్పోవడం
బోర్డు సమావేశం యొక్క ఫలితం- 23.07.2021
పెట్టుబడిదారుల ఫిర్యాదు 30.06.2021
ఈక్విటీ షేర్లను IEPFకి బదిలీ చేయడానికి వాటాదారులకు నోటీసు
నిబంధన 74(5)- 30.06.2021
ట్రేడింగ్ విండో ముగింపు 31.06.2021
షేర్ క్యాపిటల్ ఆడిట్ యొక్క సయోధ్య 31.03.2021
వార్షిక సెక్రటేరియల్ వర్తింపు నివేదిక 31.03.2021
బోర్డ్ మీటింగ్ ఫలితం - 04-05-2021
నిబంధన 40(9)- అక్టోబర్ 1, 2020- మార్చి 31,2021
నిబంధన 7(3)- 31.03.2021
నిబంధన 74(5)- 31.03.2021
వర్తించనిది- పెద్ద కార్పొరేట్ సంస్థలు
ట్రేడింగ్ విండో మూసివేత - 31.03.2024
నిబంధన 30-27.03.2024 ప్రకారం ప్రకటన
నిబంధన 30-22.03.2024 ప్రకారం ప్రకటన
నిబంధన 30-20.03.2024 ప్రకారం ప్రకటన
నిబంధన 30-01.03.2024 ప్రకారం ప్రకటన
నిబంధన 30-08.02.2024 ప్రకారం ప్రకటన
సెక్రటేరియల్ ఆడిటర్ నియామకం 2023-2024
నిబంధన 30 ప్రకారం ప్రకటన
ట్రేడింగ్ విండో మూసివేత - 31.12.2023
రివిజన్ ఆఫ్ రికార్డ్ తేదీ - 31.10.2023
బోర్డ్ మీటింగ్ సమాచారం - 20.10.2023
ట్రేడింగ్ విండో మూసివేత - 30.09.2023
బోర్డ్ మీటింగ్ సమాచారం - 04.08.2023
IEPFకి షేర్ల బదిలీ కోసం ప్రకటన నోటీసు
ట్రేడింగ్ విండో మూసివేత - 30.06.2023
బోర్డ్ మీటింగ్ సమాచారం - 06.05.2023
వార్తాపత్రిక ప్రచురణ ఆర్థిక ఫలితాలు- 31.03.2023
బోర్డ్ మీటింగ్ ఫలితం-31.03.2023
వార్షిక సెక్రటేరియల్ వర్తింపు- 31.03.2023
సంబంధిత పార్టీ లావాదేవీ నివేదిక 31.03.2023
ట్రేడింగ్ విండో మూసివేత - 31.03.2023
బోర్డ్ మీటింగ్ సమాచారం - 21.01.2023
ట్రేడింగ్ విండో మూసివేత - 31.12.2022
బోర్డ్ మీటింగ్ రీషెడ్యూల్ సమాచారం - 30.09.2022
బోర్డ్ మీటింగ్ సమాచారం - 30.09.2022
సంబంధిత పార్టీ లావాదేవీ నివేదిక 30.09.2022
ట్రేడింగ్ విండో మూసివేత - 30.09.2022
బోర్డ్ మీటింగ్ సమాచారం- 30.06.2022
ట్రేడింగ్ విండో మూసివేత - 30.06.2022
వార్షిక సెక్రటేరియల్ వర్తింపు- 31.03.2022
సంబంధిత పార్టీ లావాదేవీ నివేదిక 31.03.2022
బోర్డ్ మీటింగ్ ఫలితం-31.03.2022
బోర్డ్ మీటింగ్ సమాచారం-31.12.2021
సంబంధిత పార్టీ లావాదేవీ - 30.09.2021
AEHL TW మూసివేత 31.03.2022
డైరెక్టరేట్‌లో మార్పు 28-03-2022
ట్రేడింగ్ విండో మూసివేత
CS నియామకం ప్రకటన
నిబంధన 30(5) ప్రకారం ప్రకటన
బోర్డ్ మీటింగ్ సమాచారం 29.10.2021
బోర్డ్ మీటింగ్ సమాచారం 23.07.2021
2013-14 నుండి 2018-19 వరకు వరుసగా 7 సంవత్సరాల పాటు డివిడెండ్ చెల్లించని షేర్ హోల్డర్ వివరాలు
బోర్డ్ మీటింగ్ సమాచారం - 04.05.2021
సంబంధిత పార్టీ లావాదేవీ 31.03.2021
బోర్డ్ మీటింగ్ సమాచారం - 25.01.2021
బోర్డ్ మీటింగ్ సమాచారం - 30.10.2020
బోర్డ్ మీటింగ్ సమాచారం-12.8.2020
IEPFకి ఈక్విటీ షేర్ల బదిలీకి సంబంధించి వాటాదారులకు నోటీసు
బోర్డ్ మీటింగ్ సమాచారం - 28.01.2020
బోర్డ్ మీటింగ్ సమాచారం 13.05.2019
బోర్డు సమావేశం సమాచారం-05.08.2019
బోర్డు సమావేశం సమాచారం-25.10.2019
బోర్డ్ మీటింగ్ సమాచారం - 08.02.2019
బోర్డ్ మీటింగ్ సమాచారం - 13.05.2019
బోర్డ్ మీటింగ్ సమాచారం - 13.11.2018
బోర్డు మీటింగ్ సమాచారం-14.08.2018
బోర్డ్ మీటింగ్ సమాచారం - 02.02.2018
బోర్డ్ మీటింగ్ సమాచారం - 17.08.2017
బోర్డ్ మీటింగ్ సమాచారం - 22.11.2017
బోర్డ్ మీటింగ్ సమాచారం - 28.05.2018
క్లెయిమ్ చేయని డివిడెండ్ ప్రకటన
బోర్డ్ మీటింగ్ సమాచారం 01.08.2016
బోర్డ్ మీటింగ్ సమాచారం 23.05.2017
బోర్డ్ మీటింగ్ సమాచారం 26.10.2016
బోర్డ్ మీటింగ్ సమాచారం-28.01.2017
బోర్డు సమావేశం సమాచారం 04.02.2016
బోర్డ్ మీటింగ్ సమాచారం 19.05.2016

డైరెక్టర్ల జాబితా

S. No.

DIN

పేరు

తండ్రి పేరు/భర్త పేరు

హోదా

1

00435684

డాక్టర్ అమర్ అగర్వాల్

డాక్టర్ జైవీర్ అగర్వాల్

చైర్మన్ కమ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్

2

01365659

డా. అతియా అగర్వాల్

డాక్టర్ అమర్ అగర్వాల్

హోల్ టైమ్ డైరెక్టర్

3

01074272

డా. ఆదిల్ అగర్వాల్

డాక్టర్ అమర్ అగర్వాల్

దర్శకుడు

4

02501139

శ్రీ సంజయ్ ధరంబీర్ ఆనంద్

మిస్టర్ ధరంబీర్ ఆనంద్

ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్

5

07099052

Ms. Latha Ramanathan

Mr. Ramanathan

ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్

6

02825465

శ్రీ బాలకృష్ణన్ వెంకట్రామన్

శ్రీ వెంకట్రామన్

ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్

 

ఆడిట్ కమిటీ వివరాలు

సీనియర్

DIN నంబర్

కమిటీ సభ్యుల పేరు

డైరెక్టర్ల వర్గం 1

డైరెక్టర్ల వర్గం 2

అపాయింట్‌మెంట్ తేదీ

1

02501139

సంజయ్ ధరంబీర్ ఆనంద్

నాన్-ఎగ్జిక్యూటివ్ - ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్

చైర్ పర్సన్

06-02-2019

2

00435684

అమర్ అగర్వాల్

ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్

సభ్యుడు

06-02-2019

 

నామినేషన్ మరియు వేతనం కమిటీ వివరాలు

సీనియర్

DIN నంబర్

కమిటీ సభ్యుల పేరు

డైరెక్టర్ల వర్గం 1

డైరెక్టర్ల వర్గం 2

అపాయింట్‌మెంట్ తేదీ

1

02501139

సంజయ్ ధరంబీర్ ఆనంద్

నాన్-ఎగ్జిక్యూటివ్ - ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్

చైర్ పర్సన్

03-06-2019

2

01074272

ఆదిల్ అగర్వాల్

నాన్-ఎగ్జిక్యూటివ్ - నాన్ ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్

సభ్యుడు

03-06-2019


వాటాదారుల సంబంధాల కమిటీ వివరాలు

సీనియర్

DIN నంబర్

కమిటీ సభ్యుల పేరు

డైరెక్టర్ల వర్గం 1

డైరెక్టర్ల వర్గం 2

అపాయింట్‌మెంట్ తేదీ

1

02501139

సంజయ్ ధరంబీర్ ఆనంద్

నాన్-ఎగ్జిక్యూటివ్ - ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్

చైర్ పర్సన్

06-02-2019

2

00435684

అమర్ అగర్వాల్

ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్

సభ్యుడు

06-02-2019


కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కమిటీ వివరాలు

సీనియర్

DIN నంబర్

కమిటీ సభ్యుల పేరు

డైరెక్టర్ల వర్గం 1

డైరెక్టర్ల వర్గం 2

అపాయింట్‌మెంట్ తేదీ

1

01365659

అథియా అగర్వాల్

ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్

చైర్ పర్సన్

05-08-2019

2

00435684

అమర్ అగర్వాల్

ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్

సభ్యుడు

05-08-2019

3

02501139

సంజయ్ ధరంబీర్ ఆనంద్

నాన్-ఎగ్జిక్యూటివ్ - ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్

సభ్యుడు

26-04-2022

 

Cessation of Mrs. Lakshmi Subramanian Independent Director
Appointment of Ms. Latha Ramanathan as Independent Director
ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్లకు పరిచయ కార్యక్రమం - 31.03.2024
ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్లకు పరిచయ కార్యక్రమం - 31.03.2023
ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్లకు పరిచయ కార్యక్రమం - 31.03.2022
ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్‌గా శ్రీ కె.వి.బాలా నియామకం
శ్రీ TR రామసుబ్రమణియన్ రాజీనామా
స్వతంత్ర డైరెక్టర్ల నియామకం యొక్క నిబంధనలు మరియు షరతులు
CS నియామకం ప్రకటన
కంపెనీ సెక్రటరీ రాజీనామా- 23.07.2021
స్వతంత్ర డైరెక్టర్ల కోసం కుటుంబీకరణ కార్యక్రమం
శ్రీ TR రామసుబ్రమణియన్ & శ్రీమతి లక్ష్మీ సుబ్రమణియన్ నియామక పత్రం
చీఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఆఫీసర్ మిస్టర్ ఉదయ్ శంకర్ డేవే నియామకం 07.12.2020
ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్ & కంపెనీ సెక్రటరీ నియామకం- 03.06.2019
డైరెక్టర్లలో మార్పు- డా. ఆదిల్ & అనోష్- 02.05.2016
బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ల కూర్పు
SEBI (లిస్టింగ్ బాధ్యతలు మరియు బహిర్గతం అవసరాలు) నిబంధనలు, 2015-22.11.2017 యొక్క రెగ్యులేషన్ 30 (5) ప్రకారం అధీకృత కీలక నిర్వాహక సిబ్బంది యొక్క సంప్రదింపు వివరాలు
కంపెనీ యొక్క కంప్లయన్స్ ఆఫీసర్‌గా చీఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఆఫీసర్ హోదా- 31.05.2017
కంపెనీ కంప్లయన్స్ ఆఫీసర్‌గా డైరెక్టర్ హోదా- 29.12.2018
కంపెనీ కంప్లయన్స్ ఆఫీసర్‌గా డైరెక్టర్ హోదా-01.01.2019
ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్లకు పరిచయ కార్యక్రమం
స్వతంత్ర డైరెక్టర్ల కోసం పరిచయ కార్యక్రమం
స్వతంత్ర డైరెక్టర్‌కి నియామక పత్రం (9 సెప్టెంబర్ 2014)
స్వతంత్ర డైరెక్టర్‌కి నియామక పత్రం (10 సెప్టెంబర్ 2015)
మెటీరియల్ ఈవెంట్ - SEBI (LODR), నిబంధనలు, 2015- 28.05.2018 యొక్క రెగ్యులేషన్ 30(5) ప్రకారం అధీకృత కీలక నిర్వాహక సిబ్బంది యొక్క సంప్రదింపు వివరాలు
మెటీరియల్ ఈవెంట్-సెబి (LODR), రెగ్యులేషన్ 2015- 05.08.2019 యొక్క రెగ్యులేషన్ 30(5) ప్రకారం అధీకృత కీ మేనేజర్ పర్సనల్ యొక్క సంప్రదింపు వివరాలు
అభ్యర్థిత్వ నోటీసు- శ్రీ ఎంఆర్‌జి అప్పారావు- 11.05.2015
అభ్యర్థిత్వ నోటీసు- శ్రీ సంజయ్ ఆనంద్-01.07.2014
రాజీనామా నోటీసులు- మిస్టర్ ప్రభాత్ తోష్నివాల్- 28.03.2015
ఆర్ సబేసన్ CFO హోదా మార్పు-01.06.2017
నియామక పత్రం- శ్రీ సంజయ్ ఆనంద్- 09.09.2014
నామినేషన్ మరియు రెమ్యునరేషన్ కమిటీ పునర్నిర్మాణం 03.06.2019
SEBI (LODR) నిబంధనల యొక్క 30వ నిబంధన, 2015 - CFO- 28.05.2018లో మార్పు
SEBI LODR యొక్క 30వ నిబంధన - కంపెనీ సెక్రటరీ & కంప్లయన్స్ ఆఫీసర్‌లో మార్పు- 22.11.2017
SEBI యొక్క రెగ్యులేషన్ 30(5) (లిస్టింగ్ ఆబ్లిగేషన్స్ అండ్ డిస్‌క్లోజర్ రిక్వైర్‌మెంట్స్) రెగ్యులేషన్స్ 2015-రెగ్
చీఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఆఫీసర్ శ్రీమతి శారదా గోవిందరాజన్ రాజీనామా- 14.07.2020
కంపెనీ సెక్రటరీ రాజీనామా- 29.12.2018
డైరెక్టర్ రాజీనామా మరియు కంపెనీ కంప్లయన్స్ ఆఫీసర్‌గా చీఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఆఫీసర్ హోదా- 30.04.2019
ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్ రాజీనామా- Mr. MRG అప్పారావు- 31.01.2019
నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ల రాజీనామా - 28.09.2017
2015-16 సంవత్సరానికి క్లెయిమ్ చేయని డివిడెండ్ కోసం నోటీసుల జాబితా- కంపెనీల చట్టం, 2013లోని సెక్షన్ 124లోని సబ్-సెక్షన్ 6 కింద షేర్ల బదిలీ IEPFకి
31.03.2022 చెల్లించని డివిడెండ్ వివరాలు
సంబంధిత వాటాదారులు క్లెయిమ్ చేయకపోతే IEPFకి బదిలీ చేయబడే బాధ్యత వహించని క్లెయిమ్ చేయని షేర్ల జాబితా
ODR పోర్టల్

ఇన్వెస్టర్ సర్వీస్ రిక్వెస్ట్‌లు – ఫిజికల్ షేర్లు
తప్పనిసరిగా డీమెటీరియలైజ్డ్ రూపంలో సెక్యూరిటీల జారీకి సంబంధించి మరియు ఇన్వెస్టర్ల ద్వారా సెక్యూరిటీల మార్కెట్‌లో లావాదేవీల సౌలభ్యాన్ని పెంపొందించడానికి కొనసాగుతున్న చర్యగా, SEBI సర్క్యులర్ SEBI/HO/MIRSD/MIRSD/RTAMB/P/CIR/2021/655 తేదీ నవంబర్ 3, 2021 , 14 డిసెంబర్ 2021 సర్క్యులర్‌తో చదవండి మరియు SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2022/8 తేదీ 25 జనవరి 2022 వివిధ పెట్టుబడిదారుల సేవా అభ్యర్థనలను ప్రాసెస్ చేయడానికి సాధారణ మరియు సరళీకృత నిబంధనలను సూచించింది. అటువంటి అభ్యర్థనల కోసం ఫారమ్‌లు కూడా సూచించబడ్డాయి మరియు వాటాదారుల సూచన కోసం అదే జతచేయబడింది.

 1. PAN, KYC వివరాలు, నామినేషన్ మొదలైన వాటి నవీకరణకు సంబంధించిన అభ్యర్థన దీనిలో చేయబడుతుంది ఫారమ్ ISR-1
 2. నమూనా సంతకంలో మార్పు కోసం అభ్యర్థన ఉండాలి ఫారమ్ ISR-2 సక్రమంగా ధృవీకరించబడింది.
 3. అర్హత ఉన్న ఫిజికల్ హోల్డర్లందరి అభ్యర్థనలో నామినేషన్ నమోదు చేయాలి ఫారమ్ SH-13 లేదా ఆప్టౌట్ ఇన్ డిక్లరేషన్ ఫారమ్ ISR-3
 4. ముందుగా చేసిన నామినేషన్‌లో మార్పులు చేసినా లేదా రద్దు చేసినా అది లో ఉంటుంది ఫారమ్ SH-14
 5. దిగువ సమాచారం అందించబడకపోతే, 01-04-2023 నాటికి అసంపూర్ణ వివరాలను కలిగి ఉన్న ఫోలియోలు స్తంభింపజేయబడతాయి:
  a. జాయింట్ షేర్‌హోల్డర్‌లతో సహా చెల్లుబాటు అయ్యే పాన్, ఆధార్‌తో సరిగ్గా లింక్ చేయబడింది
  బి. నామినేషన్ (షేర్లు ఒకే పేరుతో ఉంటే)
  సి. పిన్ కోడ్, ఇమెయిల్ ఐడి మరియు మొబైల్ నంబర్‌తో పోస్టల్ చిరునామా
  డి. బ్యాంక్ ఖాతా వివరాలు (బ్యాంక్ పేరు, బ్రాంచ్, బ్యాంక్ ఖాతా సంఖ్య, IFSC కోడ్ మరియు MICR కోడ్)
  ఇ. నమూనా సంతకం
 6. అటువంటి స్తంభింపచేసిన ఫోలియోలకు సంబంధించి పేర్కొన్న సమాచారం అందించబడే వరకు ఎటువంటి సేవా అభ్యర్థనలు ప్రాసెస్ చేయబడవు. అలాగే, డివిడెండ్ చెల్లింపు ఎలక్ట్రానిక్ మోడ్ ద్వారా మాత్రమే చేయబడుతుంది, దీని కోసం సమాచారం అందించబడుతుంది.
 7. స్తంభింపచేసిన ఫోలియోలు సూచించిన సమాచారం అందించబడిన తర్వాత లేదా ఫోలియో కింద ఉన్న మొత్తం షేర్లను డీమెటీరియలైజ్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే RTA ద్వారా సాధారణ స్థితికి మార్చబడుతుంది.
 8. అటువంటి ఫోలియోలు 31 డిసెంబర్ 2025 నాటికి స్తంభింపజేయడం కొనసాగితే, బినామీ లావాదేవీల (నిషేధం) చట్టం, 1988/మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం, 2002 నిబంధనల ప్రకారం సంబంధిత అధికారులకు సూచించబడతాయి.
 9. ఒకవేళ 31-03-2022 నాటికి పాన్‌ను ఆధార్‌తో లింక్ చేయనట్లయితే లేదా ఏదైనా పొడిగించిన తేదీకి ఆదాయపు పన్ను అధికారులు పేర్కొన్నట్లయితే సంబంధిత ఫోలియోలు కూడా స్తంభింపజేయబడతాయి.
 10. డూప్లికేట్ సర్టిఫికేట్ జారీ కోసం అభ్యర్థన మరియు ట్రాన్స్‌మిషన్, ట్రాన్స్‌పోజిషన్ మొదలైన వాటితో సహా ఇతర సేవా అభ్యర్థనలు ఫారం ISR-4
 11. ఏదైనా స్పష్టత కోసం, దయచేసి మా RTAని సంప్రదించండి:
  ఇంటిగ్రేటెడ్ రిజిస్ట్రీ మేనేజ్‌మెంట్ సర్వీసెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్,
  శ్రద్ధ: శ్రీమతి అనూష

  'కెన్సెస్ టవర్స్' 2వ అంతస్తు, నెం. 1, రామకృష్ణ స్ట్రీట్
  నార్త్ ఉస్మాన్ రోడ్, టి.నగర్, చెన్నై - 600 017.
  చరవాణి సంఖ్య: 044 – 28140801 | 28140803; ఫ్యాక్స్: 044 – 28142479
  ఇ-మెయిల్: corpserv@iepindia.com
31.03.2022 చెల్లించని డివిడెండ్ వివరాలు
క్రెడిట్ రేటింగ్ 2023-2024
క్రెడిట్ రేటింగ్ 2023
క్రెడిట్ రేటింగ్- 2022
క్రెడిట్ రేటింగ్ యొక్క పునరుద్ధరణ - 2021
క్రెడిట్ రేటింగ్ BSE ఇన్టిమేషన్
క్రెడిట్ రేటింగ్ యొక్క పునరుద్ధరణ
సంబంధిత పార్టీ లావాదేవీల మెటీరియాలిటీపై విధానం
కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ (CSR) పాలసీ
ఇన్‌సైడర్ ట్రేడింగ్ పాలసీ
నామినేషన్ మరియు వేతన విధానం
మెటీరియల్-ఈవెంట్-ఇన్ఫర్మేషన్-ఆన్-డిస్క్లోజర్-ఆఫ్-విధానం
పత్రాల సంరక్షణపై విధానం
లైంగిక వేధింపుల నివారణ విధానం
విజిల్ మెకానిజం విజిల్ బ్లోయర్ పాలసీ
రిస్క్ మేనేజ్‌మెంట్ పాలసీ
సరసమైన బహిర్గతం కోసం కోడ్
బోర్డు సభ్యులు మరియు సీనియర్ మేనేజ్‌మెంట్ సిబ్బందికి ప్రవర్తనా నియమావళి
ఇన్‌సైడర్ ట్రేడింగ్ నిషేధానికి ప్రవర్తనా నియమావళి
SEBI యొక్క రెగ్యులేషన్ 8(1) (ప్రోహిబిషన్ ఆఫ్ ఇన్‌సైడర్ ట్రేడింగ్) నిబంధనలు, 2015
CSR Projects 2023-24
CSR ప్రాజెక్ట్‌లు 2022-23
CSR ప్రాజెక్ట్‌లు 2021-22
CSR ప్రాజెక్ట్‌లు 2020-21

ఆర్థిక నివేదికలు

త్రైమాసిక నివేదికలు

Q1 - ఆడిట్ చేయని ఆర్థిక ఫలితాలు 30-06-2023
Q2 - ఆడిట్ చేయని ఆర్థిక ఫలితాలు 30-09-2023
Q3 - ఆడిట్ చేయని ఆర్థిక ఫలితాలు 31-12-2023
Q4 - ఆడిట్ చేయబడిన ఆర్థిక ఫలితాలు 31-03-2024

వార్షిక నివేదిక

MGT-7 వార్షిక రాబడి 2022-23
డా. అగర్వాల్ ఓటింగ్ ఫలితాలు స్క్రూటినిజర్స్ రిపోర్ట్
డా. అగర్వాల్ యొక్క 29వ AGM ప్రొసీడింగ్స్ 2023
వార్షిక నివేదిక 2022-23
29వ AGM నోటీసు

త్రైమాసిక నివేదికలు

Q1 - ఆడిట్ చేయని ఆర్థిక ఫలితాలు 30-06-2022
Q2 - ఆడిట్ చేయని ఆర్థిక ఫలితాలు 30-09-2022
Q3 - ఆడిట్ చేయని ఆర్థిక ఫలితాలు 31-12-2022
Q4 - ఆడిట్ చేయబడిన ఆర్థిక ఫలితాలు 31-03-2023

వార్షిక నివేదిక

వార్షిక నివేదిక 2021-22
28వ AGM నోటీసు
డా. అగర్వాల్ ఓటింగ్ ఫలితాలు స్క్రూటినిజర్స్ రిపోర్ట్
డా. అగర్వాల్ యొక్క 28వ AGM ప్రొసీడింగ్స్ 2022
డా. అగర్వాల్ యొక్క AGM బుక్ క్లోజర్
MGT-7 వార్షిక రాబడి 2021-22

త్రైమాసిక నివేదికలు

Q1 - ఆడిట్ చేయని ఆర్థిక ఫలితాలు 30-06-2021
Q2 - ఆడిట్ చేయని ఆర్థిక ఫలితాలు 30-09-2021
Q3 - ఆడిట్ చేయని ఆర్థిక ఫలితాలు 31-12-2021
Q4 - ఆడిట్ చేయబడిన ఆర్థిక ఫలితాలు 31-03-2022

వార్షిక నివేదిక

వార్షిక నివేదిక 2020-21
డా. అగర్వాల్స్ - 27వ AGM కోసం స్క్రూటినైజర్ నివేదిక
MGT-7 వార్షిక రాబడి - 2020-21
27వ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం కొనసాగుతోంది
పుస్తకం మూసివేత సమాచారం

త్రైమాసిక నివేదికలు

Q1 - ఆడిట్ చేయని-ఆర్థిక-ఫలితాలు-30-06-2020
Q2 - ఆడిట్ చేయని-ఆర్థిక-ఫలితాలు-30-09-2020
Q3 - ఆడిట్ చేయని-ఆర్థిక-ఫలితాలు-31-12-2020
Q4 - ఆడిట్ చేయబడిన ఆర్థిక ఫలితాలు - 31-03-2021

వార్షిక నివేదిక

వార్షిక నివేదిక 2019-20
26వ AGM కన్సాలిడేటెడ్ స్క్రూటినిజర్స్ రిపోర్ట్
పుస్తకం మూసివేత సమాచారం
26వ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం కొనసాగుతోంది

త్రైమాసిక నివేదికలు

Q1 - జూన్ 30, 2019తో ముగిసిన త్రైమాసికంలో ఆడిట్ చేయని ఆర్థిక ఫలితాలు
Q2 - సెప్టెంబర్ 30, 2019తో ముగిసిన త్రైమాసికంలో ఆడిట్ చేయని ఆర్థిక ఫలితాలు
Q3 - డిసెంబర్ 31, 2019తో ముగిసిన త్రైమాసికంలో ఆడిట్ చేయని ఆర్థిక ఫలితాలు
Q4 - మార్చి 31, 2020తో ముగిసిన త్రైమాసికంలో ఆడిట్ చేయబడిన ఆర్థిక ఫలితాలు

వార్షిక నివేదిక

వార్షిక నివేదిక 2018-19
25వ AGM- కంబైన్డ్ స్క్రూటినైజర్ రిపోర్ట్
AGM యొక్క ప్రొసీడింగ్స్

త్రైమాసిక నివేదికలు

Q1 - జూన్ 30, 2018తో ముగిసిన త్రైమాసికంలో ఆడిట్ చేయని ఆర్థిక ఫలితాలు
Q2 - సెప్టెంబర్ 30, 2018తో ముగిసిన త్రైమాసికంలో ఆడిట్ చేయని ఆర్థిక ఫలితాలు
Q3 - డిసెంబర్ 31, 2018తో ముగిసిన త్రైమాసికంలో ఆడిట్ చేయని ఆర్థిక ఫలితాలు
Q4 - 30 ఏప్రిల్ 2019తో ముగిసిన త్రైమాసికానికి ఆడిట్ చేయబడిన ఆర్థిక ఫలితాలు

వార్షిక నివేదిక

వార్షిక నివేదిక 2017-18
24వ AGM- కంబైన్డ్ స్క్రూటినైజర్ రిపోర్ట్
AGM - ప్రొసీడింగ్స్ సారాంశం

త్రైమాసిక నివేదికలు

Q1 - ఏప్రిల్-2017-జూన్-2017-
Q2 - జూలై-2017-సెప్టెంబర్-2017
Q3 - అక్టోబర్-2017-డిసెంబర్-2017-
Q4 - జనవరి-2018-మార్చి-2018

వార్షిక నివేదిక

వార్షిక నివేదిక 2016-17
23వ AGM- కంబైన్డ్ స్క్రూటినైజర్ రిపోర్ట్
పుస్తకం మూసివేతకు సంబంధించిన సమాచారం - AGM
AGM యొక్క ప్రొసీడింగ్స్

త్రైమాసిక నివేదికలు

Q1 - జూన్ 30, 2016తో ముగిసిన త్రైమాసికంలో ఆడిట్ చేయని ఆర్థిక ఫలితాలు
Q2 - సెప్టెంబర్ 30, 2016తో ముగిసిన త్రైమాసికంలో ఆడిట్ చేయని ఆర్థిక ఫలితాలు
Q3 - డిసెంబర్ 31, 2016తో ముగిసిన త్రైమాసికంలో ఆడిట్ చేయని ఆర్థిక ఫలితాలు
Q4 - మార్చి 31, 2017తో ముగిసిన త్రైమాసికంలో ఆడిట్ చేయబడిన ఆర్థిక ఫలితాలు

వార్షిక నివేదిక

వార్షిక నివేదిక 2015-16
22వ AGM- కంబైన్డ్ స్క్రూటినైజర్ రిపోర్ట్
AGM యొక్క ప్రొసీడింగ్స్

త్రైమాసిక నివేదికలు

Q1 - జూన్ 30, 2015తో ముగిసిన త్రైమాసికంలో ఆడిట్ చేయని ఆర్థిక ఫలితాలు
Q2 - సెప్టెంబర్ 30, 2015తో ముగిసిన త్రైమాసికంలో ఆడిట్ చేయని ఆర్థిక ఫలితాలు
Q3 - డిసెంబర్ 31, 2015తో ముగిసిన త్రైమాసికంలో ఆడిట్ చేయని ఆర్థిక ఫలితాలు
Q4 - మార్చి 31, 2016తో ముగిసిన త్రైమాసికంలో ఆడిట్ చేయబడిన ఆర్థిక ఫలితాలు

అందుబాటులో ఉండు