બ્લોગ મીડિયા કારકિર્દી આંતરરાષ્ટ્રીય દર્દીઓ આંખની કસોટી
કૉલ બેકની વિનંતી કરો
રોકાણ
 • રોકાણકારો માટે - ડૉ. અગ્રવાલની આંખની હોસ્પિટલ લિ

રોકાણકારો માટે - ડૉ. અગ્રવાલની આંખની હોસ્પિટલ લિ

શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન 31 ડિસેમ્બર, 2023
શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન 30 સપ્ટેમ્બર, 2023
શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન જૂન 30, 2023
શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન 31 માર્ચ, 2023
શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન 31 ડિસેમ્બર, 2022
શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન - 30 સપ્ટેમ્બર, 2022
શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન - 30 જૂન, 2022
શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન - 31 માર્ચ, 2022
શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન - 31 ડિસેમ્બર, 2021
શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન - 30 સપ્ટેમ્બર, 2021
શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન - 30 જૂન, 2021
શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન - 31 માર્ચ, 2021
શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન - ડિસેમ્બર 31, 2020
શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન - જૂન 30, 2020
શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન - સપ્ટેમ્બર 30, 2020
શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન - ડિસેમ્બર 31, 2019
શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન - જૂન 30, 2019
શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન - માર્ચ 31, 2020
શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન - સપ્ટેમ્બર 30, 2019
શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન - સપ્ટેમ્બર 30, 2018
શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન - ડિસેમ્બર 31, 2018
શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન - જૂન 30, 2018
શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન - માર્ચ 31, 2019
શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન - ડિસેમ્બર 31, 2017
શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન - 30 જૂન, 2017
શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન - સપ્ટેમ્બર 30, 2017
શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન - માર્ચ 31, 2018
શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન - ડિસેમ્બર 31, 2016
શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન - જૂન 30, 2016
શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન - માર્ચ 31, 2017
શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન - સપ્ટેમ્બર 30, 2016
શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન - માર્ચ 31, 2016
શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન - 31 ડિસેમ્બર, 2015
શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન - 30 જૂન, 2015
શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન - સપ્ટેમ્બર 30, 2015
કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ રિપોર્ટ માર્ચ 31, 2024 (2)
કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ રિપોર્ટ 31 ડિસેમ્બર, 2023
કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ રિપોર્ટ 30 સપ્ટેમ્બર, 2023
કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ રિપોર્ટ 30 જૂન, 2023
કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ રિપોર્ટ માર્ચ 31, 2023
કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ રિપોર્ટ 31 ડિસેમ્બર, 2022
કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ રિપોર્ટ 30 સપ્ટેમ્બર, 2022
કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ રિપોર્ટ 30 જૂન, 2022
કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ રિપોર્ટ 31 માર્ચ, 2022
કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ રિપોર્ટ 31 ડિસેમ્બર, 2021
કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ રિપોર્ટ 30 સપ્ટેમ્બર, 2021
કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ રિપોર્ટ 30 જૂન, 2021
કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ રિપોર્ટ 31 માર્ચ, 2021
કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ રિપોર્ટ- ડિસેમ્બર 31, 2020
કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ રિપોર્ટ - 30 જૂન, 2020
કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ રિપોર્ટ - સપ્ટેમ્બર 30, 2020
કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ રિપોર્ટ - 31 ડિસેમ્બર, 2019
કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ રિપોર્ટ- જૂન 30, 2019
કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ રિપોર્ટ - માર્ચ 31, 2020
કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ રિપોર્ટ 30 સપ્ટેમ્બર, 2019
કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ રિપોર્ટ- ડિસેમ્બર 31, 2018
કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ રિપોર્ટ- જૂન 30, 2018
કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ રિપોર્ટ- માર્ચ 31, 2019
કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ રિપોર્ટ- સપ્ટેમ્બર 30, 2018
કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ રિપોર્ટ- ડિસેમ્બર 31, 2017
કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ રિપોર્ટ- જૂન 30, 2017
કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ રિપોર્ટ- માર્ચ 31, 2018
કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ રિપોર્ટ- સપ્ટેમ્બર 30, 2017
કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ રિપોર્ટ- નોન એપ્લિકેબિલિટી - 31 ડિસેમ્બર, 2016
કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ રિપોર્ટ- નોન એપ્લિકેબિલિટી - સપ્ટેમ્બર 30, 2016
કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ રિપોર્ટ- નોન એપ્લિકેબિલિટી- જૂન 30, 2016
કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ રિપોર્ટ-નોન એપ્લિકેબિલિટી - માર્ચ 31, 2016
કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ રિપોર્ટ - બિન-લાગુપાત્રતા- 30 સપ્ટેમ્બર 2015
કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ રિપોર્ટ- નોન એપ્લિકેબિલિટી - માર્ચ 31, 2016
કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ રિપોર્ટ- બિન-લાગુતા- 31 ડિસેમ્બર 2015
નિયમન 31(1) - SAST ઘોષણા
NDU રેગ્યુલેશન 31(1) રેગ-28(3) સાથે વાંચવામાં આવ્યું - 20.11.2019
SEBI SAST-Regulation-2011- 04.10.2019 ના નિયમન 28(3) સાથે રેગ્યુલેશન 31(1) વાંચ્યું
રેગ્યુલેશન-31(2) - પ્રતિજ્ઞાનું વિમોચન - 20.11.2019
SAST ડિસ્કલોઝર AHCL થી BSE - 14-15
SAST ડિસ્કલોઝર AHCL થી BSE - 15-16
નિયમન 74(5) - 31.03.2024
રોકાણકારોની ફરિયાદો- 31.03.2024
નિયમન 7(3) - 31.03.2024
નિયમન 74(5) - 31.12.2023
31 ડિસેમ્બર, 2023ના રોજ શેર કેપિટલ ઓડિટ રિપોર્ટનું સમાધાન
નિયમન 74(5) - 30.09.2023
30 સપ્ટેમ્બર, 2023ના રોજ શેર કેપિટલ ઓડિટ રિપોર્ટનું સમાધાન
રોકાણકારોની ફરિયાદો- 31.12.2023
રોકાણકારોની ફરિયાદો- 30.09.2023
નિયમન 74(5) - 30.06.2023
રોકાણકારોની ફરિયાદો- 30.06.2023
30 જૂન, 2023ના રોજ શેર કેપિટલ ઓડિટ રિપોર્ટનું સમાધાન
નિયમન 7(3) - 31.03.2023
નિયમન 74(5) - 31.03.2023
નિયમન 40(9) - 31.03.2023
રોકાણકારોની ફરિયાદો- 31.03.2023
શેર કેપિટલ ઓડિટ રિપોર્ટનું સમાધાન માર્ચ 31, 2023
નિયમન 74(5) - 31.12.2022
શેર મૂડી ઓડિટનું સમાધાન ડિસેમ્બર- 31.12.2022
રોકાણકારોની ફરિયાદો- 31.12.2022
નિયમન 74(5) - 30.09.2022
30 સપ્ટેમ્બર, 2022ના રોજ શેર કેપિટલ ઓડિટ રિપોર્ટનું સમાધાન
રોકાણકારોની ફરિયાદો - 30.09.2022
રોકાણકારોની ફરિયાદો - 30.06.2022
30 જૂન, 2022ના રોજ શેર કેપિટલ ઓડિટ રિપોર્ટનું સમાધાન
AEHL IEPF જાહેરાત ફાઇનલ
નિયમન 74(5) - 30.06.2022
નિયમન 74(5) - 31.03.2022
શેર કેપિટલ ઓડિટ રિપોર્ટનું સમાધાન માર્ચ 31, 2022
નિયમન 7(3) - 31.03.2022
રોકાણકારોની ફરિયાદો 31.03.2022
નિયમન 39(3)- શેર પ્રમાણપત્રની ખોટ
નિયમન 74(5)- 31.12.2021
નિયમન 39(3) - શેર પ્રમાણપત્રની ખોટ
બોર્ડ મીટિંગનું પરિણામ- 23.07.2021
રોકાણકારની ફરિયાદ 30.06.2021
IEPF માં ઇક્વિટી શેર ટ્રાન્સફર કરવા માટે શેરધારકોને સૂચના
નિયમન 74(5)- 30.06.2021
ટ્રેડિંગ વિન્ડો બંધ 31.06.2021
શેર કેપિટલ ઓડિટનું સમાધાન 31.03.2021
વાર્ષિક સચિવાલય પાલન અહેવાલ 31.03.2021
બોર્ડ મીટિંગનું પરિણામ - 04-05-2021
નિયમન 40(9)- 1 ઓક્ટોબર, 2020- માર્ચ 31,2021
નિયમન 7(3)- 31.03.2021
નિયમન 74(5)- 31.03.2021
બિન-પ્રયોગ્યતા- મોટી કોર્પોરેટ સંસ્થાઓ
ટ્રેડિંગ વિન્ડો બંધ - 31.03.2024
નિયમન 30-27.03.2024 હેઠળ જાહેરાત
નિયમન 30-22.03.2024 હેઠળ જાહેરાત
નિયમન 30-20.03.2024 હેઠળ જાહેરાત
નિયમન 30-01.03.2024 હેઠળ જાહેરાત
નિયમન 30-08.02.2024 હેઠળ જાહેરાત
સચિવાલય ઓડિટર 2023-2024 ની નિમણૂક
નિયમન 30 હેઠળ જાહેરાત
ટ્રેડિંગ વિન્ડો બંધ - 31.12.2023
રેકોર્ડ તારીખનું પુનરાવર્તન - 31.10.2023
બોર્ડ મીટિંગની સૂચના - 20.10.2023
ટ્રેડિંગ વિન્ડો બંધ - 30.09.2023
બોર્ડ મીટિંગની સૂચના - 04.08.2023
IEPF ને શેર ટ્રાન્સફર કરવા માટેની જાહેરાતની સૂચના
ટ્રેડિંગ વિન્ડો બંધ - 30.06.2023
બોર્ડ મીટીંગની સૂચના - 06.05.2023
અખબાર પ્રકાશન નાણાકીય પરિણામો- 31.03.2023
બોર્ડ મીટીંગ પરિણામ-31.03.2023
વાર્ષિક સચિવાલય પાલન- 31.03.2023
સંબંધિત પાર્ટી ટ્રાન્ઝેક્શન રિપોર્ટ 31.03.2023
ટ્રેડિંગ વિન્ડો બંધ - 31.03.2023
બોર્ડ મીટિંગની સૂચના - 21.01.2023
ટ્રેડિંગ વિન્ડો બંધ - 31.12.2022
બોર્ડ મીટીંગ રીશેડ્યુલ સૂચના - 30.09.2022
બોર્ડ મીટીંગની સૂચના - 30.09.2022
સંબંધિત પાર્ટી ટ્રાન્ઝેક્શન રિપોર્ટ 30.09.2022
ટ્રેડિંગ વિન્ડો બંધ - 30.09.2022
બોર્ડ મીટિંગની સૂચના- 30.06.2022
ટ્રેડિંગ વિન્ડો બંધ - 30.06.2022
વાર્ષિક સચિવાલય પાલન- 31.03.2022
સંબંધિત પાર્ટી ટ્રાન્ઝેક્શન રિપોર્ટ 31.03.2022
બોર્ડ મીટિંગ પરિણામ-31.03.2022
બોર્ડ મીટીંગની સૂચના-31.12.2021
સંબંધિત પક્ષ વ્યવહાર - 30.09.2021
AEHL TW બંધ 31.03.2022
ડિરેક્ટોરેટમાં ફેરફાર 28-03-2022
ટ્રેડિંગ વિન્ડો બંધ
સી.એસ.ની નિમણૂકની જાહેરાત
નિયમન 30(5) હેઠળ જાહેરાત
બોર્ડ મીટિંગની સૂચના 29.10.2021
બોર્ડ મીટિંગની સૂચના 23.07.2021
2013-14 થી 2018-19 સુધી સતત 7 વર્ષ સુધી ડિવિડન્ડ ચૂકવાયેલ ન હોય તેવા શેરધારકોની વિગતો
બોર્ડ મીટિંગની સૂચના - 04.05.2021
સંબંધિત પક્ષ વ્યવહાર 31.03.2021
બોર્ડ મીટિંગની સૂચના - 25.01.2021
બોર્ડ મીટિંગની સૂચના - 30.10.2020
બોર્ડ મીટીંગની સૂચના-12.8.2020
IEPF માં ઇક્વિટી શેરના ટ્રાન્સફરના સંદર્ભમાં શેરધારકોને સૂચના
બોર્ડ મીટિંગની સૂચના - 28.01.2020
બોર્ડ મીટિંગની સૂચના 13.05.2019
બોર્ડ મીટિંગની સૂચના-05.08.2019
બોર્ડ મીટિંગની સૂચના-25.10.2019
બોર્ડ મીટિંગની સૂચના - 08.02.2019
બોર્ડ મીટિંગની સૂચના - 13.05.2019
બોર્ડ મીટીંગની સૂચના - 13.11.2018
બોર્ડ મીટીંગની સૂચના-14.08.2018
બોર્ડ મીટિંગની સૂચના - 02.02.2018
બોર્ડ મીટિંગની સૂચના - 17.08.2017
બોર્ડ મીટિંગની સૂચના - 22.11.2017
બોર્ડ મીટિંગની સૂચના - 28.05.2018
જાહેરખબરના દાવા વગરના ડિવિડન્ડની સૂચના
બોર્ડ મીટિંગની સૂચના 01.08.2016
બોર્ડ મીટિંગની સૂચના 23.05.2017
બોર્ડ મીટિંગની સૂચના 26.10.2016
બોર્ડ મીટીંગની સૂચના-28.01.2017
બોર્ડ મીટિંગની સૂચના 04.02.2016
બોર્ડ મીટિંગની સૂચના 19.05.2016

નિર્દેશકોની યાદી

S. નં.

ડીઆઈએન

નામ

પિતાનું નામ/પતિનું નામ

હોદ્દો

1

00435684

ડૉ.અમર અગ્રવાલ

ડો.જયવીર અગ્રવાલ

ચેરમેન કમ મેનેજિંગ ડિરેક્ટર

2

01365659

ડૉ.અથિયા અગ્રવાલ

અમર અગ્રવાલ ડૉ

સંપૂર્ણ સમય નિર્દેશક

3

01074272

આદિલ અગ્રવાલ ડો

અમર અગ્રવાલ ડૉ

દિગ્દર્શક

4

02501139

શ્રી સંજય ધરમબીર આનંદ

શ્રી ધરમબીર આનંદ

સ્વતંત્ર નિયામક

5

07099052

Ms. Latha Ramanathan

Mr. Ramanathan

સ્વતંત્ર નિયામક

6

02825465

શ્રી બાલકૃષ્ણન વેંકટરામન

શ્રી વેંકટરામન

સ્વતંત્ર નિયામક

 

ઓડિટ સમિતિની વિગતો

સિનિયર

DIN નંબર

સમિતિના સભ્યોના નામ

ડિરેક્ટર્સની કેટેગરી 1

નિર્દેશકોની શ્રેણી 2

નિમણૂકની તારીખ

1

02501139

સંજય ધરમબીર આનંદ

બિન-કાર્યકારી - સ્વતંત્ર નિયામક

અધ્યક્ષ

06-02-2019

2

00435684

અમર અગ્રવાલ

કારોબારી સંચાલક

સભ્ય

06-02-2019

 

નામાંકન અને મહેનતાણું સમિતિની વિગતો

સિનિયર

DIN નંબર

સમિતિના સભ્યોના નામ

ડિરેક્ટર્સની કેટેગરી 1

નિર્દેશકોની શ્રેણી 2

નિમણૂકની તારીખ

1

02501139

સંજય ધરમબીર આનંદ

બિન-કાર્યકારી - સ્વતંત્ર નિયામક

અધ્યક્ષ

03-06-2019

2

01074272

આદિલ અગ્રવાલ

બિન-કાર્યકારી - બિન-સ્વતંત્ર નિયામક

સભ્ય

03-06-2019


હિતધારકો સંબંધ સમિતિ વિગતો

સિનિયર

DIN નંબર

સમિતિના સભ્યોના નામ

ડિરેક્ટર્સની કેટેગરી 1

નિર્દેશકોની શ્રેણી 2

નિમણૂકની તારીખ

1

02501139

સંજય ધરમબીર આનંદ

બિન-કાર્યકારી - સ્વતંત્ર નિયામક

અધ્યક્ષ

06-02-2019

2

00435684

અમર અગ્રવાલ

કારોબારી સંચાલક

સભ્ય

06-02-2019


કોર્પોરેટ સામાજિક જવાબદારી સમિતિની વિગતો

સિનિયર

DIN નંબર

સમિતિના સભ્યોના નામ

ડિરેક્ટર્સની કેટેગરી 1

નિર્દેશકોની શ્રેણી 2

નિમણૂકની તારીખ

1

01365659

આથિયા અગ્રવાલ

કારોબારી સંચાલક

અધ્યક્ષ

05-08-2019

2

00435684

અમર અગ્રવાલ

કારોબારી સંચાલક

સભ્ય

05-08-2019

3

02501139

સંજય ધરમબીર આનંદ

બિન-કાર્યકારી - સ્વતંત્ર નિયામક

સભ્ય

26-04-2022

 

Cessation of Mrs. Lakshmi Subramanian Independent Director
Appointment of Ms. Latha Ramanathan as Independent Director
સ્વતંત્ર નિર્દેશકોને આપવામાં આવેલ પરિચય કાર્યક્રમ- 31.03.2024
સ્વતંત્ર નિર્દેશકોને આપવામાં આવેલ પરિચય કાર્યક્રમ- 31.03.2023
સ્વતંત્ર નિર્દેશકોને આપવામાં આવેલ પરિચય કાર્યક્રમ- 31.03.2022
શ્રી કે.વી. બાલાની સ્વતંત્ર નિયામક તરીકે નિમણૂક
શ્રી ટીઆર રામસુબ્રમણ્યમનું રાજીનામું
સ્વતંત્ર ડિરેક્ટર્સની નિમણૂકના નિયમો અને શરતો
સી.એસ.ની નિમણૂકની જાહેરાત
કંપની સેક્રેટરીનું રાજીનામું- 23.07.2021
સ્વતંત્ર ડિરેક્ટર્સ માટે ફેમિલાઇઝેશન પ્રોગ્રામ
શ્રી ટી.આર. રામસુબ્રમણ્યમ અને સુશ્રી લક્ષ્મી સુબ્રમણ્યમનો નિમણૂક પત્ર
મુખ્ય નાણાકીય અધિકારી શ્રી ઉધય શંકર દવેની નિમણૂક 07.12.2020
સ્વતંત્ર નિયામક અને કંપની સચિવની નિમણૂક- 03.06.2019
ડિરેક્ટર્સમાં ફેરફાર- ડૉ. આદિલ અને અનોશ- 02.05.2016
બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સની રચના
SEBI (લિસ્ટિંગ ઓબ્લિગેશન્સ એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર રિક્વાયરમેન્ટ્સ) રેગ્યુલેશન્સ, 2015-22.11.2017 ના નિયમન 30 (5) હેઠળ અધિકૃત મુખ્ય સંચાલકીય કર્મચારીઓની સંપર્ક વિગતો
કંપનીના અનુપાલન અધિકારી તરીકે મુખ્ય નાણાકીય અધિકારીનું હોદ્દો- 31.05.2017
કંપનીના અનુપાલન અધિકારી તરીકે ડિરેક્ટરનું હોદ્દો- 29.12.2018
કંપનીના અનુપાલન અધિકારી તરીકે ડિરેક્ટરનું હોદ્દો - 01.01.2019
સ્વતંત્ર નિર્દેશકોને પરિચય કાર્યક્રમ આપવામાં આવ્યો
સ્વતંત્ર નિર્દેશકો માટે પરિચય કાર્યક્રમ
સ્વતંત્ર નિયામકને નિમણૂકનો પત્ર (9મી સપ્ટેમ્બર 2014)
સ્વતંત્ર નિયામકને નિમણૂકનો પત્ર (10મી સપ્ટેમ્બર 2015)
સામગ્રીની ઘટના - સેબી (LODR), રેગ્યુલેશન્સ, 2015- 28.05.2018 ના નિયમન 30(5) હેઠળ અધિકૃત મુખ્ય સંચાલકીય કર્મચારીઓની સંપર્ક વિગતો
સેબી (LODR), રેગ્યુલેશન 2015- 05.08.2019 ના નિયમન 30(5) હેઠળ અધિકૃત મુખ્ય સંચાલકીય કર્મચારીઓની સામગ્રીની ઘટના-સંપર્ક વિગતો
ઉમેદવારીની સૂચના- શ્રી એમઆરજી અપારાવ- 11.05.2015
ઉમેદવારીની સૂચના- શ્રી સંજય આનંદ-01.07.2014
રાજીનામાની સૂચનાઓ- શ્રી પ્રભાત તોશનીવાલ- 28.03.2015
આર સબેસન સીએફઓ હોદ્દો ફેરફાર-01.06.2017
નિમણૂક પત્ર- શ્રી સંજય આનંદ- 09.09.2014
નામાંકન અને મહેનતાણું સમિતિનું પુનર્ગઠન 03.06.2019
SEBI (LODR) રેગ્યુલેશન્સ, 2015 ના નિયમન 30 - CFO- 28.05.2018 માં ફેરફાર
SEBI LODR ના નિયમન 30 - કંપની સેક્રેટરી અને કમ્પ્લાયન્સ ઓફિસરમાં ફેરફાર- 22.11.2017
સેબીનું નિયમન 30(5) (લિસ્ટિંગ ઓબ્લિગેશન્સ અને ડિસ્ક્લોઝર જરૂરીયાતો) રેગ્યુલેશન્સ 2015-રેગ
મુખ્ય નાણાકીય અધિકારી સુશ્રી શારદા ગોવિંદરાજનનું રાજીનામું- 14.07.2020
કંપની સેક્રેટરીનું રાજીનામું- 29.12.2018
નિયામકનું રાજીનામું અને કંપનીના અનુપાલન અધિકારી તરીકે મુખ્ય નાણાકીય અધિકારીનું હોદ્દો- 30.04.2019
સ્વતંત્ર નિયામકનું રાજીનામું- શ્રી એમઆરજી અપ્પા રાવ- 31.01.2019
નોન એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર્સનું રાજીનામું - 28.09.2017
વર્ષ 2015-16 માટે દાવા વગરના ડિવિડન્ડ માટેની નોટિસોની યાદી- કંપની એક્ટ, 2013ની કલમ 124ની પેટા કલમ 6 હેઠળ IEPFને શેરનું ટ્રાન્સફર
અવેતન ડિવિડન્ડની વિગતો 31.03.2022
જો સંબંધિત શેરધારકો દ્વારા દાવો ન કરવામાં આવ્યો હોય તો IEPFને ટ્રાન્સફર કરવા માટે જવાબદાર ન હોય તેવા શેર્સની સૂચિ
ODR પોર્ટલ

રોકાણકાર સેવા વિનંતીઓ - ભૌતિક શેર
ડિમટીરિયલાઇઝ્ડ સ્વરૂપમાં ફરજિયાતપણે સિક્યોરિટીઝ ઇશ્યૂ કરવાના સંબંધમાં અને રોકાણકારો દ્વારા સિક્યોરિટીઝ માર્કેટમાં વ્યવહારમાં સરળતા વધારવા માટેના સતત પગલાં તરીકે, સેબી દ્વારા પરિપત્ર SEBI/HO/MIRSD/MIRSD/RTAMB/P/CIR/2021/655 તારીખ 3જી નવેમ્બર 2021 , તારીખ 14મી ડિસેમ્બર 2021 ના પરિપત્ર સાથે વાંચો અને SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2022/8 તારીખ 25મી જાન્યુઆરી 2022 એ વિવિધ રોકાણકારોની સેવા વિનંતીઓ પર પ્રક્રિયા કરવા માટે સામાન્ય અને સરળ ધોરણો નિર્ધારિત કર્યા છે. આવી વિનંતીઓ માટેના ફોર્મ પણ નિર્ધારિત કરવામાં આવ્યા છે અને તે શેરધારકોના સંદર્ભ માટે જોડવામાં આવ્યા છે.

 1. PAN, KYC વિગતો, નોમિનેશન વગેરેના અપડેટને લગતી વિનંતી આમાં કરવામાં આવશે ફોર્મ ISR-1
 2. નમૂનાના હસ્તાક્ષરમાં ફેરફાર માટેની વિનંતીમાં રહેશે ફોર્મ ISR-2 યોગ્ય પ્રમાણિત.
 3. બધા પાત્ર ભૌતિક ધારકો દ્વારા વિનંતી નોમિનેશન રજીસ્ટર કરવામાં આવશે ફોર્મ SH-13 અથવા નાપસંદ કરવાની ઘોષણા ફોર્મ ISR-3
 4. અગાઉ કરવામાં આવેલ નોમિનેશનમાં ફેરફાર અથવા રદ કરવાના કિસ્સામાં તે રહેશે ફોર્મ SH-14
 5. જો નીચેની માહિતી આપવામાં આવી નથી, તો 01-04-2023 ના રોજ અધૂરી વિગતો ધરાવતા ફોલિયોને સ્થિર કરવામાં આવશે:
  a આધાર સાથે યોગ્ય રીતે જોડાયેલા સંયુક્ત શેરધારકો સહિત માન્ય PAN
  b નોમિનેશન (જો શેર એક જ નામે રાખવામાં આવ્યા હોય)
  c પિન કોડ, ઈમેલ આઈડી અને મોબાઈલ નંબર સાથેનું ટપાલ સરનામું
  ડી. બેંક ખાતાની વિગતો (બેંકનું નામ, શાખા, બેંક ખાતા નંબર, IFSC કોડ અને MICR કોડ)
  ઇ. નમૂનો સહી
 6. આવા સ્થિર ફોલિયોના સંબંધમાં કોઈપણ સેવા વિનંતીઓ પર પ્રક્રિયા કરવામાં આવશે નહીં સિવાય કે જ્યાં સુધી ઉલ્લેખિત માહિતી આપવામાં ન આવે. ઉપરાંત, ડિવિડન્ડની ચુકવણી ફક્ત ઇલેક્ટ્રોનિક મોડ દ્વારા જ થશે જેના માટે સૂચના આપવામાં આવશે.
 7. આરટીએ દ્વારા ફ્રોઝન ફોલિયોને સામાન્ય સ્થિતિમાં પરત કરવામાં આવશે જ્યારે નિર્ધારિત માહિતી આપવામાં આવી હોય અથવા ફોલિયો હેઠળના સમગ્ર શેર ડીમટીરિયલાઈઝ કરવામાં આવ્યા હોય.
 8. જો આવા ફોલિયો 31મી ડિસેમ્બર 2025 સુધી સ્થિર રહેવાનું ચાલુ રહે, તો તેને બેનામી ટ્રાન્ઝેક્શન્સ (પ્રોહિબિશન) એક્ટ, 1988/પ્રિવેન્શન ઑફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ, 2002ની જોગવાઈઓ હેઠળ સંબંધિત સત્તાવાળાઓને મોકલવામાં આવશે.
 9. જો PAN ને 31-03-2022 ના રોજ આધાર સાથે લિંક કરવામાં આવ્યું ન હોય અથવા જો કોઈ હોય તો વિસ્તૃત તારીખ, આવકવેરા સત્તાવાળાઓ દ્વારા નિર્દિષ્ટ કરવામાં આવેલ હોય તો સંબંધિત ફોલિયો પણ સ્થિર કરવામાં આવશે.
 10. ડુપ્લિકેટ પ્રમાણપત્ર અને ટ્રાન્સમિશન, ટ્રાન્સપોઝિશન વગેરે સહિતની અન્ય સેવાની વિનંતીઓ ઇશ્યૂ કરવા માટેની વિનંતી આમાં કરવામાં આવશે. ફોર્મ ISR-4
 11. કોઈપણ સ્પષ્ટતા માટે, કૃપા કરીને અમારા RTA નો સંપર્ક કરો:
  ઇન્ટિગ્રેટેડ રજિસ્ટ્રી મેનેજમેન્ટ સર્વિસીસ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ,
  Attn: કુ. અનુષા

  'કેન્સીસ ટાવર્સ' બીજો માળ, નંબર 1, રામકૃષ્ણ સ્ટ્રીટ
  નોર્થ ઉસ્માન રોડ, ટી.નગર, ચેન્નાઈ – 600 017.
  ફોન નંબર: 044 – 28140801 | 28140803; ફેક્સ: 044 – 28142479
  ઈ-મેલ: corpserv@iepindia.com
અવેતન ડિવિડન્ડની વિગતો 31.03.2022
ક્રેડિટ રેટિંગ 2023-2024
ક્રેડિટ રેટિંગ 2023
ક્રેડિટ રેટિંગ- 2022
ક્રેડિટ રેટિંગનું પુનઃ સમર્થન - 2021
ક્રેડિટ રેટિંગ BSE ઇન્ટિમેશન
ક્રેડિટ રેટિંગની પુનઃપુષ્ટિ
સંબંધિત પક્ષ વ્યવહારની સામગ્રી પરની નીતિ
કોર્પોરેટ સામાજિક જવાબદારી (CSR) નીતિ
ઇનસાઇડર ટ્રેડિંગ પોલિસી
નામાંકન અને મહેનતાણું નીતિ
સામગ્રી-ઘટના-માહિતી-ઓન-ડિસ્કલોઝર-પર-નીતિ
દસ્તાવેજોની જાળવણી અંગેની નીતિ
જાતીય સતામણી નિવારણ નીતિ
વિજિલ મિકેનિઝમ વ્હિસલ બ્લોઅર પોલિસી
જોખમ વ્યવસ્થાપન નીતિ
વાજબી જાહેરાત માટે કોડ
બોર્ડના સભ્યો અને વરિષ્ઠ મેનેજમેન્ટ કર્મચારીઓ માટે આચારસંહિતા
ઇનસાઇડર ટ્રેડિંગ પર પ્રતિબંધ માટે આચારસંહિતા
સેબી (ઇનસાઇડર ટ્રેડિંગ પર પ્રતિબંધ) રેગ્યુલેશન, 2015 ના નિયમન 8(1)
CSR Projects 2023-24
CSR પ્રોજેક્ટ્સ 2022-23
CSR પ્રોજેક્ટ્સ 2021-22
CSR પ્રોજેક્ટ્સ 2020-21

નાણાકીય અહેવાલો

ત્રિમાસિક અહેવાલો

Q1 - અનઓડિટેડ નાણાકીય પરિણામો 30-06-2023
Q2 - અનઓડિટેડ નાણાકીય પરિણામો 30-09-2023
Q3 - અનઓડિટેડ નાણાકીય પરિણામો 31-12-2023
Q4 - ઓડિટેડ નાણાકીય પરિણામો 31-03-2024

વાર્ષિક હિસાબ

MGT-7 વાર્ષિક વળતર 2022-23
ડૉ. અગ્રવાલના મતદાન પરિણામોની ચકાસણી કરનારા અહેવાલ
ડૉ. અગ્રવાલની 29મી એજીએમની કાર્યવાહી 2023
વાર્ષિક અહેવાલ 2022-23
29મી એજીએમની સૂચના

ત્રિમાસિક અહેવાલો

Q1 - અનઓડિટેડ નાણાકીય પરિણામો 30-06-2022
Q2 - અનઓડિટેડ નાણાકીય પરિણામો 30-09-2022
Q3 - અનઓડિટેડ નાણાકીય પરિણામો 31-12-2022
Q4 - ઓડિટેડ નાણાકીય પરિણામો 31-03-2023

વાર્ષિક હિસાબ

વાર્ષિક અહેવાલ 2021-22
28મી એજીએમની સૂચના
ડૉ. અગ્રવાલના મતદાન પરિણામોની ચકાસણી કરનારા અહેવાલ
ડૉ. અગ્રવાલની 28મી એજીએમની કાર્યવાહી 2022
અગ્રવાલની AGM બુક ક્લોઝર ડૉ
MGT-7 વાર્ષિક વળતર 2021-22

ત્રિમાસિક અહેવાલો

Q1 - અનઓડિટેડ નાણાકીય પરિણામો 30-06-2021
Q2 - બિન-ઓડિટેડ નાણાકીય પરિણામો 30-09-2021
Q3 - અનઓડિટેડ નાણાકીય પરિણામો 31-12-2021
Q4 - ઓડિટેડ નાણાકીય પરિણામો 31-03-2022

વાર્ષિક હિસાબ

વાર્ષિક અહેવાલ 2020-21
ડૉ. અગ્રવાલનો - 27મી એજીએમ માટે સ્ક્રૂટિનાઇઝર રિપોર્ટ
MGT-7 વાર્ષિક વળતર - 2020-21
27મી વાર્ષિક સાધારણ સભાની કાર્યવાહી
બુક ક્લોઝર ઇન્ટિમેશન

ત્રિમાસિક અહેવાલો

Q1 - અનઓડિટેડ-નાણાકીય-પરિણામો-30-06-2020
Q2 - અનઓડિટેડ-નાણાકીય-પરિણામો-30-09-2020
Q3 - અનઓડિટેડ-નાણાકીય-પરિણામો-31-12-2020
Q4 - ઓડિટેડ નાણાકીય પરિણામો - 31-03-2021

વાર્ષિક હિસાબ

વાર્ષિક અહેવાલ 2019-20
26મી એજીએમ કોન્સોલિડેટેડ સ્ક્રૂટિનાઇઝર્સ રિપોર્ટ
બુક ક્લોઝર ઇન્ટિમેશન
26મી વાર્ષિક સાધારણ સભાની કાર્યવાહી

ત્રિમાસિક અહેવાલો

Q1 - 30મી જૂન 2019 ના રોજ પૂરા થયેલા ત્રિમાસિક ગાળા માટે અનઓડિટેડ નાણાકીય પરિણામો
Q2 - 30મી સપ્ટેમ્બર 2019 ના રોજ પૂરા થયેલા ક્વાર્ટર માટે અનઓડિટેડ નાણાકીય પરિણામો
Q3 - 31મી ડિસેમ્બર 2019 ના રોજ પૂરા થયેલા ત્રિમાસિક ગાળા માટે અનઓડિટેડ નાણાકીય પરિણામો
Q4 - 31મી માર્ચ 2020 ના રોજ પૂરા થયેલા ક્વાર્ટર માટે ઓડિટેડ નાણાકીય પરિણામો

વાર્ષિક હિસાબ

વાર્ષિક અહેવાલ 2018-19
25મી એજીએમ- સંયુક્ત સ્ક્રૂટિનાઇઝર રિપોર્ટ
એજીએમની કાર્યવાહી

ત્રિમાસિક અહેવાલો

Q1 - 30મી જૂન 2018 ના રોજ પૂરા થયેલા ક્વાર્ટર માટે અનઓડિટેડ નાણાકીય પરિણામો
Q2 - 30મી સપ્ટેમ્બર 2018 ના રોજ પૂરા થયેલા ત્રિમાસિક ગાળા માટે અનઓડિટેડ નાણાકીય પરિણામો
Q3 - 31મી ડિસેમ્બર 2018 ના રોજ પૂરા થયેલા ક્વાર્ટર માટે અનઓડિટેડ નાણાકીય પરિણામો
Q4 - 30મી એપ્રિલ 2019 ના રોજ સમાપ્ત થયેલા ક્વાર્ટર માટે ઓડિટેડ નાણાકીય પરિણામો

વાર્ષિક હિસાબ

વાર્ષિક અહેવાલ 2017-18
24મી એજીએમ- સંયુક્ત સ્ક્રૂટિનાઇઝર રિપોર્ટ
એજીએમ - કાર્યવાહીનો સારાંશ

ત્રિમાસિક અહેવાલો

Q1 - એપ્રિલ-2017-જૂન-2017-
Q2 - જુલાઈ-2017-સપ્ટેમ્બર-2017
Q3 - ઓક્ટોબર-2017-ડિસેમ્બર-2017-
Q4 - જાન્યુઆરી-2018-માર્ચ-2018

વાર્ષિક હિસાબ

વાર્ષિક અહેવાલ 2016-17
23મી એજીએમ- સંયુક્ત સ્ક્રૂટિનાઇઝર રિપોર્ટ
બુક ક્લોઝરની જાણકારી - એજીએમ
એજીએમની કાર્યવાહી

ત્રિમાસિક અહેવાલો

Q1 - 30મી જૂન 2016 ના રોજ પૂરા થયેલા ત્રિમાસિક ગાળા માટે અનઓડિટેડ નાણાકીય પરિણામો
Q2 - 30મી સપ્ટેમ્બર 2016 ના રોજ પૂરા થયેલા ત્રિમાસિક ગાળા માટે અનઓડિટેડ નાણાકીય પરિણામો
Q3 - 31મી ડિસેમ્બર 2016 ના રોજ પૂરા થયેલા ત્રિમાસિક ગાળા માટે અનઓડિટેડ નાણાકીય પરિણામો
Q4 - 31મી માર્ચ 2017 ના રોજ પૂરા થયેલા ક્વાર્ટર માટે ઓડિટેડ નાણાકીય પરિણામો

વાર્ષિક હિસાબ

વાર્ષિક અહેવાલ 2015-16
22મી એજીએમ- સંયુક્ત સ્ક્રૂટિનાઇઝર રિપોર્ટ
એજીએમની કાર્યવાહી

ત્રિમાસિક અહેવાલો

Q1 - 30મી જૂન 2015 ના રોજ પૂરા થયેલા ત્રિમાસિક ગાળા માટે અનઓડિટેડ નાણાકીય પરિણામો
Q2 - 30મી સપ્ટેમ્બર 2015 ના રોજ પૂરા થયેલા ત્રિમાસિક ગાળા માટે અનઓડિટેડ નાણાકીય પરિણામો
Q3 - 31મી ડિસેમ્બર 2015 ના રોજ પૂરા થયેલા ક્વાર્ટર માટે અનઓડિટેડ નાણાકીય પરિણામો
Q4 - 31મી માર્ચ 2016 ના રોજ પૂરા થયેલા ક્વાર્ટર માટે ઓડિટેડ નાણાકીય પરિણામો

સંપર્કમાં રહેવા