ബ്ലോഗ് മാധ്യമങ്ങൾ തൊഴിലവസരങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര രോഗികൾ നേത്ര പരിശോധന
തിരികെ വിളിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുക
നിക്ഷേപിക്കുന്നു
 • നിക്ഷേപകർക്ക് – ഡോ. അഗർവാൾസ് ഐ ഹോസ്പിറ്റൽ ലിമിറ്റഡ്

നിക്ഷേപകർക്ക് – ഡോ. അഗർവാൾസ് ഐ ഹോസ്പിറ്റൽ ലിമിറ്റഡ്

ഷെയർഹോൾഡിംഗ് പാറ്റേൺ ഡിസംബർ 31, 2023
ഷെയർഹോൾഡിംഗ് പാറ്റേൺ സെപ്റ്റംബർ 30, 2023
ഷെയർഹോൾഡിംഗ് പാറ്റേൺ ജൂൺ 30, 2023
ഷെയർഹോൾഡിംഗ് പാറ്റേൺ മാർച്ച് 31, 2023
ഷെയർഹോൾഡിംഗ് പാറ്റേൺ ഡിസംബർ 31, 2022
ഷെയർഹോൾഡിംഗ് പാറ്റേൺ - സെപ്റ്റംബർ 30, 2022
ഷെയർഹോൾഡിംഗ് പാറ്റേൺ - ജൂൺ 30, 2022
ഷെയർഹോൾഡിംഗ് പാറ്റേൺ - മാർച്ച് 31, 2022
ഷെയർഹോൾഡിംഗ് പാറ്റേൺ - ഡിസംബർ 31, 2021
ഷെയർഹോൾഡിംഗ് പാറ്റേൺ - സെപ്റ്റംബർ 30, 2021
ഷെയർഹോൾഡിംഗ് പാറ്റേൺ - ജൂൺ 30, 2021
ഷെയർഹോൾഡിംഗ് പാറ്റേൺ - മാർച്ച് 31, 2021
ഷെയർഹോൾഡിംഗ് പാറ്റേൺ - ഡിസംബർ 31, 2020
ഷെയർഹോൾഡിംഗ് പാറ്റേൺ - ജൂൺ 30, 2020
ഷെയർഹോൾഡിംഗ് പാറ്റേൺ - സെപ്റ്റംബർ 30, 2020
ഷെയർഹോൾഡിംഗ് പാറ്റേൺ - ഡിസംബർ 31, 2019
ഷെയർഹോൾഡിംഗ് പാറ്റേൺ - ജൂൺ 30, 2019
ഷെയർഹോൾഡിംഗ് പാറ്റേൺ - മാർച്ച് 31, 2020
ഷെയർഹോൾഡിംഗ് പാറ്റേൺ - സെപ്റ്റംബർ 30, 2019
ഷെയർഹോൾഡിംഗ് പാറ്റേൺ - സെപ്റ്റംബർ 30, 2018
ഷെയർഹോൾഡിംഗ് പാറ്റേൺ - ഡിസംബർ 31, 2018
ഷെയർഹോൾഡിംഗ് പാറ്റേൺ - ജൂൺ 30, 2018
ഷെയർഹോൾഡിംഗ് പാറ്റേൺ - മാർച്ച് 31, 2019
ഷെയർഹോൾഡിംഗ് പാറ്റേൺ - ഡിസംബർ 31, 2017
ഷെയർഹോൾഡിംഗ് പാറ്റേൺ - ജൂൺ 30, 2017
ഷെയർഹോൾഡിംഗ് പാറ്റേൺ - സെപ്റ്റംബർ 30, 2017
ഷെയർഹോൾഡിംഗ് പാറ്റേൺ - മാർച്ച് 31, 2018
ഷെയർഹോൾഡിംഗ് പാറ്റേൺ - ഡിസംബർ 31, 2016
ഷെയർഹോൾഡിംഗ് പാറ്റേൺ - ജൂൺ 30, 2016
ഷെയർഹോൾഡിംഗ് പാറ്റേൺ - മാർച്ച് 31, 2017
ഷെയർഹോൾഡിംഗ് പാറ്റേൺ - സെപ്റ്റംബർ 30, 2016
ഷെയർഹോൾഡിംഗ് പാറ്റേൺ - മാർച്ച് 31, 2016
ഷെയർഹോൾഡിംഗ് പാറ്റേൺ - ഡിസംബർ 31, 2015
ഷെയർഹോൾഡിംഗ് പാറ്റേൺ - ജൂൺ 30, 2015
ഷെയർഹോൾഡിംഗ് പാറ്റേൺ - സെപ്റ്റംബർ 30, 2015
കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് റിപ്പോർട്ട് മാർച്ച് 31, 2024 (2)
കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് റിപ്പോർട്ട് ഡിസംബർ 31, 2023
കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് റിപ്പോർട്ട് സെപ്റ്റംബർ 30, 2023
കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് റിപ്പോർട്ട് ജൂൺ 30, 2023
കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് റിപ്പോർട്ട് മാർച്ച് 31, 2023
കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് റിപ്പോർട്ട് ഡിസംബർ 31, 2022
കോർപ്പറേറ്റ് ഭരണ റിപ്പോർട്ട് സെപ്റ്റംബർ 30, 2022
കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് റിപ്പോർട്ട് ജൂൺ 30, 2022
കോർപ്പറേറ്റ് ഭരണ റിപ്പോർട്ട് മാർച്ച് 31, 2022
കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് റിപ്പോർട്ട് ഡിസംബർ 31, 2021
കോർപ്പറേറ്റ് ഭരണ റിപ്പോർട്ട് സെപ്റ്റംബർ 30, 2021
കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് റിപ്പോർട്ട് ജൂൺ 30, 2021
കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് റിപ്പോർട്ട് മാർച്ച് 31, 2021
കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് റിപ്പോർട്ട്- ഡിസംബർ 31, 2020
കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് റിപ്പോർട്ട് -ജൂൺ 30, 2020
കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് റിപ്പോർട്ട് -സെപ്റ്റംബർ 30, 2020
കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് റിപ്പോർട്ട് -ഡിസംബർ 31, 2019
കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് റിപ്പോർട്ട്- ജൂൺ 30, 2019
കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് റിപ്പോർട്ട് -മാർച്ച് 31, 2020
കോർപ്പറേറ്റ് ഭരണ റിപ്പോർട്ട് സെപ്റ്റംബർ 30, 2019
കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് റിപ്പോർട്ട്- ഡിസംബർ 31, 2018
കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് റിപ്പോർട്ട്- ജൂൺ 30, 2018
കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് റിപ്പോർട്ട്- മാർച്ച് 31, 2019
കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് റിപ്പോർട്ട്- സെപ്റ്റംബർ 30, 2018
കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് റിപ്പോർട്ട്- ഡിസംബർ 31, 2017
കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് റിപ്പോർട്ട്- ജൂൺ 30, 2017
കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് റിപ്പോർട്ട്- മാർച്ച് 31, 2018
കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് റിപ്പോർട്ട്- സെപ്റ്റംബർ 30, 2017
കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് റിപ്പോർട്ട്- ബാധകമല്ല - ഡിസംബർ 31, 2016
കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് റിപ്പോർട്ട്- ബാധകമല്ല - സെപ്റ്റംബർ 30, 2016
കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് റിപ്പോർട്ട്- ബാധകമല്ല- ജൂൺ 30, 2016
കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് റിപ്പോർട്ട് - ബാധകമല്ല - മാർച്ച് 31, 2016
കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് റിപ്പോർട്ട് - ബാധകമല്ല- സെപ്റ്റംബർ 30 2015
കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് റിപ്പോർട്ട്- ബാധകമല്ല - മാർച്ച് 31, 2016
കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് റിപ്പോർട്ട്- ബാധകമല്ല- ഡിസംബർ 31 2015
നിയന്ത്രണം 31(1) - SAST പ്രഖ്യാപനം
NDU റെഗുലേഷൻ 31(1) Reg-28(3)-നൊപ്പം വായിച്ചു - 20.11.2019
SEBI SAST-Regulation-2011- 04.10.2019-ന്റെ 28(3) റെഗുലേഷനോടൊപ്പം റെഗുലേഷൻ 31(1) വായിച്ചു
റെഗുലേഷൻ-31(2)-പ്രതിജ്ഞയുടെ പ്രകാശനം - 20.11.2019
SAST ഡിസ്‌ക്ലോഷർ എഎച്ച്‌സിഎൽ ബിഎസ്‌ഇയിലേക്ക് - 14-15
SAST ഡിസ്ക്ലോഷർ AHCL-ലേക്ക് BSE - 15-16
നിയന്ത്രണം 74(5) - 31.03.2024
നിക്ഷേപകരുടെ പരാതികൾ- 31.03.2024
നിയന്ത്രണം 7(3) - 31.03.2024
നിയന്ത്രണം 74(5) - 31.12.2023
2023 ഡിസംബർ 31-ലെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അനുരഞ്ജനം
നിയന്ത്രണം 74(5) - 30.09.2023
2023 സെപ്റ്റംബർ 30-ലെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അനുരഞ്ജനം
നിക്ഷേപകരുടെ പരാതികൾ- 31.12.2023
നിക്ഷേപകരുടെ പരാതികൾ- 30.09.2023
നിയന്ത്രണം 74(5) - 30.06.2023
നിക്ഷേപകരുടെ പരാതികൾ- 30.06.2023
2023 ജൂൺ 30-ലെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ അനുരഞ്ജനം
നിയന്ത്രണം 7(3) - 31.03.2023
നിയന്ത്രണം 74(5) - 31.03.2023
നിയന്ത്രണം 40(9) - 31.03.2023
നിക്ഷേപകരുടെ പരാതികൾ- 31.03.2023
2023 മാർച്ച് 31ലെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ അനുരഞ്ജനം
നിയന്ത്രണം 74(5) - 31.12.2022
ഓഹരി മൂലധന ഓഡിറ്റിന്റെ അനുരഞ്ജനം ഡിസംബർ- 31.12.2022
നിക്ഷേപകരുടെ പരാതികൾ- 31.12.2022
നിയന്ത്രണം 74(5) - 30.09.2022
2022 സെപ്റ്റംബർ 30-ലെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ അനുരഞ്ജനം
നിക്ഷേപകരുടെ പരാതികൾ - 30.09.2022
നിക്ഷേപകരുടെ പരാതികൾ - 30.06.2022
2022 ജൂൺ 30-ലെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ അനുരഞ്ജനം
AEHL IEPF പരസ്യം ഫൈനൽ
നിയന്ത്രണം 74(5) - 30.06.2022
നിയന്ത്രണം 74(5) - 31.03.2022
2022 മാർച്ച് 31ലെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ അനുരഞ്ജനം
നിയന്ത്രണം 7(3) - 31.03.2022
നിക്ഷേപകരുടെ പരാതികൾ 31.03.2022
റെഗുലേഷൻ 39(3)- ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടം
നിയന്ത്രണം 74(5)- 31.12.2021
റെഗുലേഷൻ 39(3) - ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടം
ബോർഡ് മീറ്റിംഗിന്റെ ഫലം- 23.07.2021
നിക്ഷേപകരുടെ പരാതി 30.06.2021
IEPF-ലേക്ക് ഇക്വിറ്റി ഓഹരികൾ കൈമാറുന്നതിന് ഓഹരി ഉടമകൾക്ക് അറിയിപ്പ്
നിയന്ത്രണം 74(5)- 30.06.2021
ട്രേഡിംഗ് വിൻഡോ 31.06.2021 അടയ്ക്കുന്നു
ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓഡിറ്റിന്റെ അനുരഞ്ജനം 31.03.2021
വാർഷിക സെക്രട്ടേറിയൽ കംപ്ലയൻസ് റിപ്പോർട്ട് 31.03.2021
ബോർഡ് മീറ്റിംഗിന്റെ ഫലം - 04-05-2021
നിയന്ത്രണം 40(9)- ഒക്ടോബർ 1, 2020- മാർച്ച് 31,2021
നിയന്ത്രണം 7(3)- 31.03.2021
നിയന്ത്രണം 74(5)- 31.03.2021
നോൺ-പ്രായോഗികത- വലിയ കോർപ്പറേറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ
ട്രേഡിംഗ് വിൻഡോ ക്ലോഷർ - 31.03.2024
30-27.03.2024 റെഗുലേഷൻ പ്രകാരമുള്ള അറിയിപ്പ്
30-22.03.2024 റെഗുലേഷൻ പ്രകാരമുള്ള അറിയിപ്പ്
30-20.03.2024 റെഗുലേഷൻ പ്രകാരമുള്ള അറിയിപ്പ്
30-01.03.2024 റെഗുലേഷൻ പ്രകാരമുള്ള അറിയിപ്പ്
30-08.02.2024 റെഗുലേഷൻ പ്രകാരമുള്ള അറിയിപ്പ്
2023-2024 സെക്രട്ടേറിയൽ ഓഡിറ്ററുടെ നിയമനം
റെഗുലേഷൻ 30 പ്രകാരമുള്ള പ്രഖ്യാപനം
ട്രേഡിംഗ് വിൻഡോ ക്ലോഷർ - 31.12.2023
റെക്കോർഡ് തീയതിയുടെ പുനഃപരിശോധന - 31.10.2023
ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് അറിയിപ്പ് - 20.10.2023
ട്രേഡിംഗ് വിൻഡോ ക്ലോഷർ - 30.09.2023
ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് അറിയിപ്പ് - 04.08.2023
ഐഇപിഎഫിലേക്ക് ഓഹരികൾ കൈമാറുന്നതിനുള്ള പരസ്യത്തിന്റെ അറിയിപ്പ്
ട്രേഡിംഗ് വിൻഡോ ക്ലോഷർ - 30.06.2023
ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് അറിയിപ്പ് - 06.05.2023
പത്ര പ്രസിദ്ധീകരണ സാമ്പത്തിക ഫലങ്ങൾ- 31.03.2023
ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് ഫലം-31.03.2023
വാർഷിക സെക്രട്ടേറിയൽ പാലിക്കൽ- 31.03.2023
ബന്ധപ്പെട്ട പാർട്ടി ഇടപാട് റിപ്പോർട്ട് 31.03.2023
ട്രേഡിംഗ് വിൻഡോ ക്ലോഷർ - 31.03.2023
ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് അറിയിപ്പ് - 21.01.2023
ട്രേഡിംഗ് വിൻഡോ ക്ലോഷർ - 31.12.2022
ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് റീഷെഡ്യൂൾ അറിയിപ്പ് - 30.09.2022
ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് അറിയിപ്പ് - 30.09.2022
ബന്ധപ്പെട്ട പാർട്ടി ഇടപാട് റിപ്പോർട്ട് 30.09.2022
ട്രേഡിംഗ് വിൻഡോ ക്ലോഷർ - 30.09.2022
ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് അറിയിപ്പ്- 30.06.2022
ട്രേഡിംഗ് വിൻഡോ ക്ലോഷർ - 30.06.2022
വാർഷിക സെക്രട്ടേറിയൽ പാലിക്കൽ- 31.03.2022
ബന്ധപ്പെട്ട പാർട്ടി ഇടപാട് റിപ്പോർട്ട് 31.03.2022
ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് ഫലം-31.03.2022
ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് അറിയിപ്പ്-31.12.2021
ബന്ധപ്പെട്ട പാർട്ടി ഇടപാട് - 30.09.2021
AEHL TW ക്ലോഷർ 31.03.2022
ഡയറക്ടറേറ്റിലെ മാറ്റം 28-03-2022
ട്രേഡിംഗ് വിൻഡോ അടയ്ക്കൽ
സി.എസിന്റെ നിയമന പ്രഖ്യാപനം
റെഗുലേഷൻ 30(5) പ്രകാരമുള്ള അറിയിപ്പ്
ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് അറിയിപ്പ് 29.10.2021
ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് അറിയിപ്പ് 23.07.2021
2013-14 മുതൽ 2018-19 വരെ തുടർച്ചയായി 7 വർഷത്തേക്ക് ലാഭവിഹിതം നൽകപ്പെടാത്ത ഓഹരി ഉടമയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ
ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് അറിയിപ്പ് - 04.05.2021
ബന്ധപ്പെട്ട പാർട്ടി ഇടപാട് 31.03.2021
ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് അറിയിപ്പ് - 25.01.2021
ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് അറിയിപ്പ് - 30.10.2020
ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് അറിയിപ്പ്-12.8.2020
IEPF-ലേക്ക് ഇക്വിറ്റി ഓഹരികൾ കൈമാറുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഓഹരി ഉടമകൾക്ക് അറിയിപ്പ്
ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് അറിയിപ്പ് - 28.01.2020
ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് അറിയിപ്പ് 13.05.2019
ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് അറിയിപ്പ്-05.08.2019
ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് അറിയിപ്പ്-25.10.2019
ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് അറിയിപ്പ് - 08.02.2019
ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് അറിയിപ്പ് - 13.05.2019
ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് അറിയിപ്പ് - 13.11.2018
ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് അറിയിപ്പ്-14.08.2018
ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് അറിയിപ്പ് - 02.02.2018
ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് അറിയിപ്പ് - 17.08.2017
ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് അറിയിപ്പ് - 22.11.2017
ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് അറിയിപ്പ് - 28.05.2018
ക്ലെയിം ചെയ്യാത്ത ലാഭവിഹിതം സംബന്ധിച്ച പരസ്യ അറിയിപ്പ്
ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് അറിയിപ്പ് 01.08.2016
ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് അറിയിപ്പ് 23.05.2017
ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് അറിയിപ്പ് 26.10.2016
ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് അറിയിപ്പ്-28.01.2017
ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് അറിയിപ്പ് 04.02.2016
ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് അറിയിപ്പ് 19.05.2016

ഡയറക്ടർമാരുടെ പട്ടിക

എസ്. നമ്പർ

DIN

പേര്

പിതാവിന്റെ പേര് / ഭർത്താവിന്റെ പേര്

പദവി

1

00435684

ഡോ അമർ അഗർവാൾ

ജയ്വീർ അഗർവാൾ ഡോ

ചെയർമാൻ കം മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ

2

01365659

ഡോ. അതിയ അഗർവാൾ

അമർ അഗർവാൾ ഡോ

മുഴുവൻ സമയ ഡയറക്ടർ

3

01074272

ആദിൽ അഗർവാൾ ഡോ

അമർ അഗർവാൾ ഡോ

ഡയറക്ടർ

4

02501139

ശ്രീ. സഞ്ജയ് ധരംബീർ ആനന്ദ്

ശ്രീ.ധരംബീർ ആനന്ദ്

സ്വതന്ത്ര ഡയറക്ടർ

5

07099052

ശ്രീമതി ലത രാമനാഥൻ

ശ്രീ രാമനാഥൻ

സ്വതന്ത്ര ഡയറക്ടർ

6

02825465

ശ്രീ ബാലകൃഷ്ണൻ വെങ്കിട്ടരാമൻ

വെങ്കിട്ടരാമൻ

സ്വതന്ത്ര ഡയറക്ടർ

 

ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റി വിശദാംശങ്ങൾ

ശ്രീ

DIN നമ്പർ

കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളുടെ പേര്

ഡയറക്ടർമാരുടെ വിഭാഗം 1

ഡയറക്ടർമാരുടെ വിഭാഗം 2

നിയമന തീയതി

1

02501139

സഞ്ജയ് ധരംബീർ ആനന്ദ്

നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് - സ്വതന്ത്ര ഡയറക്ടർ

ചെയർപേഴ്സൺ

06-02-2019

2

00435684

അമർ അഗർവാൾ

എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ

അംഗം

06-02-2019

 

നോമിനേഷൻ, പ്രതിഫലം കമ്മിറ്റി വിശദാംശങ്ങൾ

ശ്രീ

DIN നമ്പർ

കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളുടെ പേര്

ഡയറക്ടർമാരുടെ വിഭാഗം 1

ഡയറക്ടർമാരുടെ വിഭാഗം 2

നിയമന തീയതി

1

02501139

സഞ്ജയ് ധരംബീർ ആനന്ദ്

നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് - സ്വതന്ത്ര ഡയറക്ടർ

ചെയർപേഴ്സൺ

03-06-2019

2

01074272

ആദിൽ അഗർവാൾ

നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് - നോൺ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഡയറക്ടർ

അംഗം

03-06-2019


സ്‌റ്റേക്ക്‌ഹോൾഡേഴ്‌സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് കമ്മിറ്റി വിശദാംശങ്ങൾ

ശ്രീ

DIN നമ്പർ

കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളുടെ പേര്

ഡയറക്ടർമാരുടെ വിഭാഗം 1

ഡയറക്ടർമാരുടെ വിഭാഗം 2

നിയമന തീയതി

1

02501139

സഞ്ജയ് ധരംബീർ ആനന്ദ്

നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് - സ്വതന്ത്ര ഡയറക്ടർ

ചെയർപേഴ്സൺ

06-02-2019

2

00435684

അമർ അഗർവാൾ

എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ

അംഗം

06-02-2019


കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്‌പോൺസിബിലിറ്റി കമ്മിറ്റിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

ശ്രീ

DIN നമ്പർ

കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളുടെ പേര്

ഡയറക്ടർമാരുടെ വിഭാഗം 1

ഡയറക്ടർമാരുടെ വിഭാഗം 2

നിയമന തീയതി

1

01365659

അതിയ അഗർവാൾ

എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ

ചെയർപേഴ്സൺ

05-08-2019

2

00435684

അമർ അഗർവാൾ

എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ

അംഗം

05-08-2019

3

02501139

സഞ്ജയ് ധരംബീർ ആനന്ദ്

നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് - സ്വതന്ത്ര ഡയറക്ടർ

അംഗം

26-04-2022

 

ശ്രീമതി ലക്ഷ്മി സുബ്രഹ്മണ്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഡയറക്ടറുടെ നിർത്തലാക്കൽ
സ്വതന്ത്ര ഡയറക്ടറായി ശ്രീമതി ലതാ രാമനാഥൻ്റെ നിയമനം
സ്വതന്ത്ര ഡയറക്ടർമാർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തൽ പ്രോഗ്രാം- 31.03.2024
സ്വതന്ത്ര ഡയറക്ടർമാർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തൽ പ്രോഗ്രാം- 31.03.2023
സ്വതന്ത്ര ഡയറക്ടർമാർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തൽ പ്രോഗ്രാം- 31.03.2022
സ്വതന്ത്ര ഡയറക്ടറായി ശ്രീ.കെ.വി.ബാലയുടെ നിയമനം
ശ്രീ.ടി.ആർ.രാമസുബ്രഹ്മണ്യന്റെ രാജി
സ്വതന്ത്ര ഡയറക്ടർമാരെ നിയമിക്കുന്നതിനുള്ള നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും
സി.എസിന്റെ നിയമന പ്രഖ്യാപനം
കമ്പനി സെക്രട്ടറിയുടെ രാജി- 23.07.2021
സ്വതന്ത്ര ഡയറക്ടർമാർക്കുള്ള ഫാമിലൈസേഷൻ പ്രോഗ്രാം
ശ്രീ ടി ആർ രാമസുബ്രഹ്മണ്യൻ്റെയും ശ്രീമതി ലക്ഷ്മി സുബ്രഹ്മണ്യൻ്റെയും നിയമന കത്ത്
ചീഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഫീസർ ശ്രീ ഉദയ് ശങ്കർ ഡേവിയുടെ നിയമനം 07.12.2020
സ്വതന്ത്ര ഡയറക്ടറുടെയും കമ്പനി സെക്രട്ടറിയുടെയും നിയമനം- 03.06.2019
ഡയറക്ടർമാരിൽ മാറ്റം- ഡോ. ആദിൽ & അനോഷ്- 02.05.2016
ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടർമാരുടെ രചന
2015-22.11.2017 ലെ സെബിയുടെ (ലിസ്റ്റിംഗ് ബാധ്യതകളും വെളിപ്പെടുത്തൽ ആവശ്യകതകളും) റെഗുലേഷൻ 30 (5) പ്രകാരം അംഗീകൃത കീ മാനേജീരിയൽ പേഴ്സണലിന്റെ കോൺടാക്റ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ
കമ്പനിയുടെ കംപ്ലയൻസ് ഓഫീസറായി ചീഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഫീസറുടെ പദവി- 31.05.2017
കമ്പനിയുടെ കംപ്ലയൻസ് ഓഫീസറായി ഡയറക്ടറുടെ നിയമനം- 29.12.2018
കമ്പനിയുടെ കംപ്ലയൻസ് ഓഫീസറായി ഡയറക്ടറുടെ പദവി-01.01.2019
സ്വതന്ത്ര ഡയറക്ടർമാർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തൽ പരിപാടി
സ്വതന്ത്ര ഡയറക്ടർമാർക്കുള്ള പരിചയപ്പെടുത്തൽ പ്രോഗ്രാം
സ്വതന്ത്ര ഡയറക്ടർക്കുള്ള നിയമന കത്ത് (9 സെപ്തംബർ 2014)
സ്വതന്ത്ര ഡയറക്ടർക്കുള്ള നിയമന കത്ത് (10 സെപ്റ്റംബർ 2015)
മെറ്റീരിയൽ ഇവന്റ് - SEBI (LODR), റെഗുലേഷൻസ്, 2015- 28.05.2018 റെഗുലേഷൻ 30(5) പ്രകാരം അംഗീകൃത കീ മാനേജീരിയൽ പേഴ്സണലിന്റെ കോൺടാക്റ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ
മെറ്റീരിയൽ ഇവന്റ്-സെബിയുടെ (LODR), റെഗുലേഷൻ 2015- 05.08.2019 റെഗുലേഷൻ 30(5) പ്രകാരം അംഗീകൃത കീ മാനേജീരിയൽ പേഴ്സണലിന്റെ കോൺടാക്റ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ
സ്ഥാനാർഥിത്വ അറിയിപ്പ്- ശ്രീ. എം.ആർ.ജി. അപ്പറാവു- 11.05.2015
സ്ഥാനാർത്ഥിത്വ അറിയിപ്പ്- ശ്രീ. സഞ്ജയ് ആനന്ദ്-01.07.2014
രാജി നോട്ടീസ്- മിസ്റ്റർ പ്രഭാത് തോഷ്‌നിവാൾ- 28.03.2015
ആർ സബേശൻ സിഎഫ്ഒ പദവി മാറ്റം-01.06.2017
നിയമന കത്ത്- ശ്രീ. സഞ്ജയ് ആനന്ദ്- 09.09.2014
നാമനിർദ്ദേശത്തിന്റെയും പ്രതിഫലത്തിന്റെയും കമ്മിറ്റിയുടെ പുനർനിർമ്മാണം 03.06.2019
SEBI (LODR) റെഗുലേഷനുകളുടെ 30, 2015 - CFO- 28.05.2018-ൽ മാറ്റം
SEBI LODR-ൻ്റെ 30-ാം നിയമം - കമ്പനി സെക്രട്ടറി & കംപ്ലയൻസ് ഓഫീസർ എന്നിവയിലെ മാറ്റം- 22.11.2017
സെബിയുടെ റെഗുലേഷൻ 30(5) (ലിസ്റ്റിംഗ് ബാധ്യതകളും വെളിപ്പെടുത്തൽ ആവശ്യകതകളും) റെഗുലേഷൻസ് 2015-റെജി.
ചീഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഫീസർ ശ്രീമതി ശാരദാ ഗോവിന്ദരാജന്റെ രാജി- 14.07.2020
കമ്പനി സെക്രട്ടറിയുടെ രാജി- 29.12.2018
ഡയറക്ടറുടെ രാജിയും കമ്പനിയുടെ കംപ്ലയൻസ് ഓഫീസറായി ചീഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഫീസറെ നിയമിക്കലും- 30.04.2019
സ്വതന്ത്ര ഡയറക്ടറുടെ രാജി- ശ്രീ. എം.ആർ.ജി. അപ്പ റാവു- 31.01.2019
നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർമാരുടെ രാജി - 28.09.2017
2015-16 വർഷത്തെ ക്ലെയിം ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഡിവിഡന്റിനായുള്ള നോട്ടീസുകളുടെ ലിസ്റ്റ്- 2013 കമ്പനി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 124-ന്റെ ഉപവകുപ്പ് 6-ന് കീഴിലുള്ള ഓഹരികൾ IEPF-ലേക്ക് കൈമാറുക
നൽകാത്ത ലാഭവിഹിതത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ 31.03.2022
ക്ലെയിം ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഷെയറുകളുടെ ലിസ്റ്റ്, അതത് ഓഹരി ഉടമകൾ ക്ലെയിം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ IEPF-ലേക്ക് കൈമാറും
ODR പോർട്ടൽ

നിക്ഷേപക സേവന അഭ്യർത്ഥനകൾ - ഫിസിക്കൽ ഷെയറുകൾ
സെക്യൂരിറ്റികൾ നിർബന്ധമായും ഡീമെറ്റീരിയലൈസ്ഡ് രൂപത്തിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, നിക്ഷേപകർക്ക് സെക്യൂരിറ്റീസ് മാർക്കറ്റുകളിൽ ഇടപാടുകൾ എളുപ്പമാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു നടപടിയായി, സെബി സർക്കുലർ SEBI/HO/MIRSD/MIRSD/RTAMB/P/CIR/2021/655 തീയതി 2021 നവംബർ 3. , 2021 ഡിസംബർ 14-ലെ സർക്കുലറും 2022 ജനുവരി 25-ന് SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2022/8 എന്ന സർക്കുലറും വായിക്കുക, വിവിധ നിക്ഷേപകരുടെ സേവന അഭ്യർത്ഥനകൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് പൊതുവായതും ലളിതവുമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്തരം അഭ്യർത്ഥനകൾക്കുള്ള ഫോമുകളും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് ഷെയർഹോൾഡർമാരുടെ റഫറൻസിനായി ഇതോടൊപ്പം ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

 1. പാൻ, കെ‌വൈ‌സി വിശദാംശങ്ങൾ, നാമനിർദ്ദേശം മുതലായവയുടെ അപ്‌ഡേറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഭ്യർത്ഥന ഇതിൽ ചെയ്യപ്പെടും ഫോം ISR-1
 2. മാതൃക ഒപ്പ് മാറ്റുന്നതിനുള്ള അഭ്യർത്ഥന ഇതിലുണ്ടാകും ഫോം ISR-2 കൃത്യമായി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി.
 3. യോഗ്യതയുള്ള എല്ലാ ഫിസിക്കൽ ഹോൾഡർമാരുടെയും അഭ്യർത്ഥന നോമിനേഷൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം ഫോം SH-13 അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാനുള്ള പ്രഖ്യാപനം ഫോം ISR-3
 4. നേരത്തെ നടത്തിയ നാമനിർദ്ദേശത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുകയോ റദ്ദാക്കുകയോ ചെയ്താൽ അത് ഇതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഫോം SH-14
 5. ചുവടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, 01-04-2023 ലെ അപൂർണ്ണമായ വിശദാംശങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഫോളിയോകൾ മരവിപ്പിക്കും:
  എ. ആധാറുമായി യഥാവിധി ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ജോയിന്റ് ഷെയർഹോൾഡർമാരുടേത് ഉൾപ്പെടെ സാധുവായ പാൻ
  ബി. നാമനിർദ്ദേശം (ഷെയറുകൾ ഒറ്റ പേരിൽ ആണെങ്കിൽ)
  സി. പിൻ കോഡ്, ഇമെയിൽ ഐഡി, മൊബൈൽ നമ്പർ എന്നിവയുള്ള തപാൽ വിലാസം
  ഡി. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിശദാംശങ്ങൾ (ബാങ്കിന്റെ പേര്, ബ്രാഞ്ച്, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ, IFSC കോഡ്, MICR കോഡ്)
  ഇ. മാതൃക ഒപ്പ്
 6. നിർദ്ദിഷ്‌ട വിവരങ്ങൾ നൽകാത്തിടത്തോളം അത്തരം മരവിപ്പിച്ച ഫോളിയോകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സേവന അഭ്യർത്ഥനകളൊന്നും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യില്ല. കൂടാതെ, ഡിവിഡന്റ് അടയ്‌ക്കേണ്ടത് ഇലക്ട്രോണിക് മോഡിലൂടെ മാത്രമായിരിക്കും, അതിനായി അറിയിപ്പ് നൽകും.
 7. നിശ്ചിത വിവരങ്ങൾ നൽകുകയോ ഫോളിയോയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള മുഴുവൻ ഓഹരികളും ഡീമെറ്റീരിയലൈസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ശീതീകരിച്ച ഫോളിയോകൾ RTA സാധാരണ നിലയിലേക്ക് പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയുള്ളൂ.
 8. അത്തരം ഫോളിയോകൾ 2025 ഡിസംബർ 31 വരെ മരവിപ്പിക്കുന്നത് തുടരുകയാണെങ്കിൽ, ബിനാമി ഇടപാടുകൾ (നിരോധനം) നിയമം, 1988/മണി വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമം, 2002 എന്നിവ പ്രകാരം ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾക്ക് റഫർ ചെയ്യും.
 9. 31-03-2022-ന് പാൻ ആധാറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്‌തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആദായനികുതി അധികാരികൾ വ്യക്തമാക്കിയ തീയതി നീട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അനുബന്ധ ഫോളിയോകളും മരവിപ്പിക്കും.
 10. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നതിനുള്ള അഭ്യർത്ഥനയും ട്രാൻസ്മിഷൻ, ട്രാൻസ്‌പോസിഷൻ മുതലായവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് സേവന അഭ്യർത്ഥനകളും. ഫോം ISR-4
 11. എന്തെങ്കിലും വ്യക്തതയ്‌ക്ക്, ദയവായി ഞങ്ങളുടെ ആർ‌ടി‌എയുമായി ബന്ധപ്പെടുക:
  ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് രജിസ്ട്രി മാനേജ്മെന്റ് സർവീസസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്,
  Attn: ശ്രീമതി അനുഷ

  'കെൻസസ് ടവേഴ്‌സ്' രണ്ടാം നില, നമ്പർ 1, രാമകൃഷ്ണ സ്ട്രീറ്റ്
  നോർത്ത് ഉസ്മാൻ റോഡ്, ടി.നഗർ, ചെന്നൈ - 600 017.
  ഫോൺ നമ്പർ: 044 - 28140801 | 28140803; ഫാക്സ്: 044 – 28142479
  ഇ-മെയിൽ: corpserv@iepindia.com
നൽകാത്ത ലാഭവിഹിതത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ 31.03.2022
ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് 2023-2024
ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് 2023
ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ്- 2022
ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗിന്റെ വീണ്ടും സ്ഥിരീകരണം - 2021
ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ബിഎസ്ഇ അറിയിപ്പ്
ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗിന്റെ വീണ്ടും സ്ഥിരീകരണം
ബന്ധപ്പെട്ട പാർട്ടി ഇടപാടിന്റെ മെറ്റീരിയലിനെക്കുറിച്ചുള്ള നയം
കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്‌പോൺസിബിലിറ്റി (CSR) പോളിസി
ഇൻസൈഡർ ട്രേഡിംഗ് പോളിസി
നാമനിർദ്ദേശവും പ്രതിഫല നയവും
മെറ്റീരിയൽ-ഇവന്റ്-വിവരങ്ങൾ-ഓൺ-വെളിപ്പെടുത്തൽ-നയം
പ്രമാണങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നയം
ലൈംഗിക പീഡനം തടയൽ നയം
വിജിൽ മെക്കാനിസം വിസിൽ ബ്ലോവർ പോളിസി
റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് നയം
ന്യായമായ വെളിപ്പെടുത്തലിനുള്ള കോഡ്
ബോർഡ് അംഗങ്ങൾക്കും മുതിർന്ന മാനേജ്മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും പെരുമാറ്റച്ചട്ടം
ഇൻസൈഡർ ട്രേഡിംഗ് നിരോധനത്തിനുള്ള പെരുമാറ്റച്ചട്ടം
2015ലെ സെബിയുടെ (പ്രോഹിബിഷൻ ഓഫ് ഇൻസൈഡർ ട്രേഡിംഗ്) റെഗുലേഷൻ 8(1)
CSR പ്രോജക്ടുകൾ 2023-24
CSR പ്രോജക്ടുകൾ 2022-23
CSR പ്രോജക്ടുകൾ 2021-22
CSR പ്രോജക്ടുകൾ 2020-21

സാമ്പത്തിക റിപ്പോർട്ടുകൾ

ത്രൈമാസ റിപ്പോർട്ടുകൾ

Q1 - ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാത്ത സാമ്പത്തിക ഫലങ്ങൾ 30-06-2023
Q2 - ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാത്ത സാമ്പത്തിക ഫലങ്ങൾ 30-09-2023
Q3 - ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാത്ത സാമ്പത്തിക ഫലങ്ങൾ 31-12-2023
Q4 - ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത സാമ്പത്തിക ഫലങ്ങൾ 31-03-2024

വാർഷിക റിപ്പോർട്ട്

MGT-7 വാർഷിക റിട്ടേൺ 2022-23
ഡോ. അഗർവാളിന്റെ വോട്ടിംഗ് ഫലങ്ങളുടെ സൂക്ഷ്മപരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട്
ഡോ. അഗർവാളിന്റെ 29-ാമത് എജിഎം നടപടിക്രമങ്ങൾ 2023
വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് 2022-23
29-ാം എജിഎം അറിയിപ്പ്

ത്രൈമാസ റിപ്പോർട്ടുകൾ

Q1 - ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാത്ത സാമ്പത്തിക ഫലങ്ങൾ 30-06-2022
Q2 - ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാത്ത സാമ്പത്തിക ഫലങ്ങൾ 30-09-2022
Q3 - ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാത്ത സാമ്പത്തിക ഫലങ്ങൾ 31-12-2022
Q4 - ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത സാമ്പത്തിക ഫലങ്ങൾ 31-03-2023

വാർഷിക റിപ്പോർട്ട്

വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് 2021-22
28-ാം എജിഎം അറിയിപ്പ്
ഡോ. അഗർവാളിന്റെ വോട്ടിംഗ് ഫലങ്ങളുടെ സൂക്ഷ്മപരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട്
ഡോ. അഗർവാളിന്റെ 28-ാമത് എജിഎം നടപടിക്രമങ്ങൾ 2022
അഗർവാളിന്റെ എജിഎം ബുക്ക് ക്ലോഷർ ഡോ
MGT-7 വാർഷിക റിട്ടേൺ 2021-22

ത്രൈമാസ റിപ്പോർട്ടുകൾ

Q1 - ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാത്ത സാമ്പത്തിക ഫലങ്ങൾ 30-06-2021
Q2 - ഓഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാത്ത സാമ്പത്തിക ഫലങ്ങൾ 30-09-2021
Q3 - ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാത്ത സാമ്പത്തിക ഫലങ്ങൾ 31-12-2021
Q4 - ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത സാമ്പത്തിക ഫലങ്ങൾ 31-03-2022

വാർഷിക റിപ്പോർട്ട്

വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് 2020-21
ഡോ. അഗർവാളിന്റെ - 27-ാമത് എജിഎമ്മിനുള്ള സൂക്ഷ്മപരിശോധന റിപ്പോർട്ട്
MGT-7 വാർഷിക റിട്ടേൺ - 2020-21
27-ാമത് വാർഷിക പൊതുയോഗത്തിന്റെ നടപടികൾ
ബുക്ക് ക്ലോഷർ അറിയിപ്പ്

ത്രൈമാസ റിപ്പോർട്ടുകൾ

Q1 - ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാത്ത-സാമ്പത്തിക-ഫലങ്ങൾ-30-06-2020
Q2 - ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാത്ത-സാമ്പത്തിക-ഫലങ്ങൾ-30-09-2020
Q3 - ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാത്ത-സാമ്പത്തിക-ഫലങ്ങൾ-31-12-2020
Q4 - ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത സാമ്പത്തിക ഫലങ്ങൾ - 31-03-2021

വാർഷിക റിപ്പോർട്ട്

2019-20 വാർഷിക റിപ്പോർട്ട്
26-ആം എജിഎം ഏകീകൃത സൂക്ഷ്മപരിശോധന റിപ്പോർട്ട്
പുസ്തകം അടച്ചുപൂട്ടൽ അറിയിപ്പ്
26-ാമത് വാർഷിക പൊതുയോഗത്തിന്റെ നടപടികൾ

ത്രൈമാസ റിപ്പോർട്ടുകൾ

Q1 - 2019 ജൂൺ 30-ന് അവസാനിച്ച പാദത്തിലെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാത്ത സാമ്പത്തിക ഫലങ്ങൾ
Q2 - 2019 സെപ്റ്റംബർ 30-ന് അവസാനിച്ച പാദത്തിലെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാത്ത സാമ്പത്തിക ഫലങ്ങൾ
Q3 - 2019 ഡിസംബർ 31-ന് അവസാനിച്ച പാദത്തിലെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാത്ത സാമ്പത്തിക ഫലങ്ങൾ
Q4 - 2020 മാർച്ച് 31-ന് അവസാനിച്ച പാദത്തിലെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത സാമ്പത്തിക ഫലങ്ങൾ

വാർഷിക റിപ്പോർട്ട്

വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് 2018-19
25-ാം എജിഎം- സംയോജിത സൂക്ഷ്മപരിശോധന റിപ്പോർട്ട്
എജിഎമ്മിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ

ത്രൈമാസ റിപ്പോർട്ടുകൾ

Q1 - 2018 ജൂൺ 30-ന് അവസാനിച്ച പാദത്തിലെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാത്ത സാമ്പത്തിക ഫലങ്ങൾ
Q2 - 2018 സെപ്റ്റംബർ 30-ന് അവസാനിച്ച പാദത്തിലെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാത്ത സാമ്പത്തിക ഫലങ്ങൾ
Q3 - 2018 ഡിസംബർ 31-ന് അവസാനിച്ച പാദത്തിലെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാത്ത സാമ്പത്തിക ഫലങ്ങൾ
Q4 - 2019 ഏപ്രിൽ 30-ന് അവസാനിച്ച പാദത്തിലെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത സാമ്പത്തിക ഫലങ്ങൾ

വാർഷിക റിപ്പോർട്ട്

വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് 2017-18
24-ാം എജിഎം- സംയോജിത സൂക്ഷ്മപരിശോധന റിപ്പോർട്ട്
എജിഎം - നടപടികളുടെ സംഗ്രഹം

ത്രൈമാസ റിപ്പോർട്ടുകൾ

Q1 - ഏപ്രിൽ-2017-ജൂൺ-2017-
Q2 - ജൂലൈ-2017-സെപ്റ്റംബർ-2017
Q3 - ഒക്ടോബർ-2017-ഡിസംബർ-2017-
Q4 - ജനുവരി-2018-മാർച്ച്-2018

വാർഷിക റിപ്പോർട്ട്

2016-17 വാർഷിക റിപ്പോർട്ട്
23-ആം എജിഎം- സംയോജിത സൂക്ഷ്മപരിശോധന റിപ്പോർട്ട്
പുസ്തകം അടച്ചുപൂട്ടലിന്റെ അറിയിപ്പ് - എജിഎം
എജിഎമ്മിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ

ത്രൈമാസ റിപ്പോർട്ടുകൾ

Q1 - 2016 ജൂൺ 30-ന് അവസാനിച്ച പാദത്തിലെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാത്ത സാമ്പത്തിക ഫലങ്ങൾ
Q2 - 2016 സെപ്റ്റംബർ 30-ന് അവസാനിച്ച പാദത്തിലെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാത്ത സാമ്പത്തിക ഫലങ്ങൾ
Q3 - 2016 ഡിസംബർ 31-ന് അവസാനിച്ച പാദത്തിലെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാത്ത സാമ്പത്തിക ഫലങ്ങൾ
Q4 - 2017 മാർച്ച് 31-ന് അവസാനിച്ച പാദത്തിലെ സാമ്പത്തിക ഫലങ്ങൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്തു

വാർഷിക റിപ്പോർട്ട്

വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് 2015-16
22-ാം എജിഎം- സംയോജിത സൂക്ഷ്മപരിശോധന റിപ്പോർട്ട്
എജിഎമ്മിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ

ത്രൈമാസ റിപ്പോർട്ടുകൾ

Q1 - 2015 ജൂൺ 30-ന് അവസാനിച്ച പാദത്തിലെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാത്ത സാമ്പത്തിക ഫലങ്ങൾ
Q2 - 2015 സെപ്റ്റംബർ 30-ന് അവസാനിച്ച പാദത്തിലെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാത്ത സാമ്പത്തിക ഫലങ്ങൾ
Q3 - 2015 ഡിസംബർ 31-ന് അവസാനിച്ച പാദത്തിലെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാത്ത സാമ്പത്തിക ഫലങ്ങൾ
Q4 - 2016 മാർച്ച് 31 ന് അവസാനിച്ച പാദത്തിലെ സാമ്പത്തിക ഫലങ്ങൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്തു

ബന്ധപ്പെടുക