બ્લોગ મીડિયા કારકિર્દી આંતરરાષ્ટ્રીય દર્દીઓ આંખની કસોટી
કૉલ બેકની વિનંતી કરો
પાછા જાવ

નૈરોબીમાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો

નૈરોબી - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ • 8AM - 5PM
નૈરોબી img
સોમ - શનિ • 8AM - 5PM

ગુડમેન ટાવર, 2જો માળ, વાઇયાકી વે આરડી, વેસ્ટલેન્ડ્સ, ઓલ્ડ સફારીકોમ બિલ્ડીંગની સામે, નૈરોબી, કેન્યા.