બ્લોગ મીડિયા કારકિર્દી આંતરરાષ્ટ્રીય દર્દીઓ આંખની કસોટી
કૉલ બેકની વિનંતી કરો

ઓડિશામાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો

ઓડિશામાં ડૉ. અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલમાં વિશ્વ-સ્તરની આંખની સંભાળનો અનુભવ કરો. અત્યંત કુશળ આંખના ડોકટરો, નિષ્ણાતો અને પ્રખ્યાત નેત્ર ચિકિત્સકોની અમારી અસાધારણ ટીમ માટે પ્રખ્યાત, ઓડિશામાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો અજોડ સંભાળ પૂરી પાડે છે.

કટક - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ સવારે 9AM - 6PM
કટક img
સોમ - શનિ 9AM - 6PMM સોમ - શનિ 9AM - 6PM

બીબીસી ટાવર, લિંક રોડ સ્ક્વેર, મધુપટના પોલીસ સ્ટેશન, મદુપટના, કટક, ઓડિશા 753010.

ભુવનેશ્વર - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો NABH માન્યતા પ્રાપ્ત
સોમ - શનિ સવારે 9AM - 6PM
ભુવનેશ્વર img
સોમ - શનિ 9AM - 6PMM સોમ - શનિ 9AM - 6PM

બ્લોક-1, બીજો માળ. BMC, ભવાનીમલ, સાહીદનગર, ભુવનેશ્વર, ઓડિશા - 751007.