બ્લોગ મીડિયા કારકિર્દી આંતરરાષ્ટ્રીય દર્દીઓ આંખની કસોટી
કૉલ બેકની વિનંતી કરો

કોચીનમાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો

કોચીનમાં ડૉ. અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલમાં વિશ્વ-સ્તરની આંખની સંભાળનો અનુભવ કરો. અત્યંત કુશળ આંખના ડોકટરો, નિષ્ણાતો અને પ્રખ્યાત નેત્ર ચિકિત્સકોની અમારી અસાધારણ ટીમ માટે જાણીતી, કોચીનમાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો અજોડ સંભાળ પૂરી પાડે છે.

એમજી રોડ, કોચીન - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ • 9AM - 7PM
એમજી રોડ, કોચીન img
સોમ - શનિ • 9AM - 7PM

ડૉ અગ્રવાલ આઈ હોસ્પિટલ, 66/5234, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, ઈમ્પિરિયલ ટ્રેડ સેન્ટર, પિલર નંબર: 649, એમજી રોડ મેટ્રો સ્ટેશન પાસે, કોચીન - 682035.