બ્લોગ મીડિયા કારકિર્દી આંતરરાષ્ટ્રીય દર્દીઓ આંખની કસોટી
કૉલ બેકની વિનંતી કરો

તિરુવન્નામલાઈમાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો

તિરુવન્નામલાઈમાં ડૉ. અગ્રવાલ આંખની હૉસ્પિટલમાં વિશ્વ-સ્તરની આંખની સંભાળનો અનુભવ કરો. અત્યંત કુશળ આંખના ડોકટરો, નિષ્ણાતો અને પ્રખ્યાત નેત્ર ચિકિત્સકોની અમારી અસાધારણ ટીમ માટે પ્રખ્યાત, તિરુવન્નામલાઈમાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો અજોડ સંભાળ પૂરી પાડે છે.

તિરુવન્નામલાઈ, તમિલનાડુ - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ સવારે 9AM - 8PM
તિરુવન્નામલાઈ, તમિલનાડુ img
સોમ - શનિ 9AM - 8PMM સોમ - શનિ 9AM - 8PM

પાર્વતી ટાવર્સ, 1560, વેલ્લોર રોડ, થેન્દ્રાલ નગર, તિરુવન્નામલાઈ – 606604.