બ્લોગ મીડિયા કારકિર્દી આંતરરાષ્ટ્રીય દર્દીઓ આંખની કસોટી
કૉલ બેકની વિનંતી કરો

આંદામાનમાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો

આંદામાનની ડૉ. અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલમાં વિશ્વ-સ્તરની આંખની સંભાળનો અનુભવ કરો. અત્યંત કુશળ આંખના ડોકટરો, નિષ્ણાતો અને પ્રખ્યાત નેત્ર ચિકિત્સકોની અમારી અસાધારણ ટીમ માટે પ્રખ્યાત, આંદામાનમાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો અજોડ સંભાળ પૂરી પાડે છે.

પોર્ટ બ્લેર - ડો.અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલ
સોમ - શનિ • 8:30AM - 1:30PM અને 4PM - 6PM
પોર્ટ બ્લેર img
સોમ - શનિ • 8:30AM - 1:30PM અને 4PM - 6PM

32/4, RGT રોડ, રાધા ગોવિંદ મંદિર પાસે, પોર્ટ બ્લેર, આંદામાન અને નિકોબાર ટાપુઓ 744106.