બ્લોગ મીડિયા કારકિર્દી આંતરરાષ્ટ્રીય દર્દીઓ આંખની કસોટી
કૉલ બેકની વિનંતી કરો

કોટ્ટાયમમાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો

કોટ્ટયમમાં ડૉ. અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલમાં વિશ્વ-સ્તરની આંખની સંભાળનો અનુભવ કરો. અત્યંત કુશળ આંખના ડોકટરો, નિષ્ણાતો અને પ્રખ્યાત નેત્ર ચિકિત્સકોની અમારી અસાધારણ ટીમ માટે પ્રખ્યાત, કોટ્ટાયમની અમારી આંખની હોસ્પિટલો અજોડ સંભાળ પૂરી પાડે છે.

કોટ્ટાયમ - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ • 9AM - 7PM
કોટ્ટાયમ img
સોમ - શનિ • 9AM - 7PM

નંબર XIII/1478, લ્યુક્સ સ્ક્વેર, શાસ્ત્રી રોડ, દર્શના એકેડમીની સામે, કોટ્ટાયમ, કેરળ 686001.