બ્લોગ મીડિયા કારકિર્દી આંતરરાષ્ટ્રીય દર્દીઓ આંખની કસોટી
કૉલ બેકની વિનંતી કરો

ઈરોડમાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો

ઇરોડની ડૉ. અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલમાં વિશ્વ-સ્તરની આંખની સંભાળનો અનુભવ કરો. અત્યંત કુશળ આંખના ડોકટરો, નિષ્ણાતો અને પ્રખ્યાત નેત્ર ચિકિત્સકોની અમારી અસાધારણ ટીમ માટે પ્રખ્યાત, ઇરોડમાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો અજોડ સંભાળ પૂરી પાડે છે.

ઈરોડ - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સૂર્ય • 9AM - 2PM
ઇરોડ img
સૂર્ય • 9AM - 2PM

નંબર 176, મેટ્ટુર રોડ, ઈરોડ, તમિલનાડુ 638011.