બ્લોગ મીડિયા કારકિર્દી આંતરરાષ્ટ્રીય દર્દીઓ આંખની કસોટી
કૉલ બેકની વિનંતી કરો

તિરુનેલવેલીમાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો

તિરુનેલવેલીની ડૉ. અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલમાં વિશ્વ-સ્તરની આંખની સંભાળનો અનુભવ કરો. અત્યંત કુશળ આંખના ડોકટરો, નિષ્ણાતો અને પ્રખ્યાત નેત્ર ચિકિત્સકોની અમારી અસાધારણ ટીમ માટે પ્રખ્યાત, તિરુનેલવેલીમાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો અજોડ સંભાળ પૂરી પાડે છે.

તિરુનેલવેલી - ડો.અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલ NABH માન્યતા પ્રાપ્ત
સૂર્ય • 9AM - 5PM
તિરુનેલવેલી img
સૂર્ય • 9AM - 5PM

ડૉ અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલ, 15 - દક્ષિણ બાય-પાસ રોડ, વન્નારપેટ્ટાઈ, તિરુનેલવેલી - 627003.