બ્લોગ મીડિયા કારકિર્દી આંતરરાષ્ટ્રીય દર્દીઓ આંખની કસોટી
કૉલ બેકની વિનંતી કરો

તિરુપતિમાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો

તિરુપતિમાં ડૉ. અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલમાં વિશ્વ-સ્તરની આંખની સંભાળનો અનુભવ કરો. અત્યંત કુશળ આંખના ડોકટરો, નિષ્ણાતો અને પ્રખ્યાત નેત્ર ચિકિત્સકોની અમારી અસાધારણ ટીમ માટે પ્રખ્યાત, તિરુપતિમાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો અજોડ સંભાળ પૂરી પાડે છે.

તિરુપતિ - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો NABH માન્યતા પ્રાપ્ત
સોમ - શનિ • સવારે 9AM - 1PM અને 5PM - 8PM
તિરુપતિ img
સોમ - શનિ • સવારે 9AM - 1PM અને 5PM - 8PM

દરવાજા નં. 19-4-8/14, AIR બાયપાસ રોડ, STV નગર, પાસપોર્ટ ઓફિસ પાસે, તિરુપતિ, આંધ્રપ્રદેશ 517501.