બ્લોગ મીડિયા કારકિર્દી આંતરરાષ્ટ્રીય દર્દીઓ આંખની કસોટી
કૉલ બેકની વિનંતી કરો

ચંડીગઢમાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો

ચંડીગઢની ડૉ. અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલમાં વિશ્વ-સ્તરની આંખની સંભાળનો અનુભવ કરો. અત્યંત કુશળ આંખના ડોકટરો, નિષ્ણાતો અને પ્રખ્યાત નેત્ર ચિકિત્સકોની અમારી અસાધારણ ટીમ માટે પ્રખ્યાત, ચંડીગઢમાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો અજોડ સંભાળ પૂરી પાડે છે.

સેક્ટર 22A, ચંદીગઢ - ડો. અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલ
સોમ-શનિ • સવારે 9AM - 8PM
સેક્ટર 22A, ચંદીગઢ img
સોમ-શનિ • સવારે 9AM - 8PM

મિર્ચિયાનું લેસર આઈ ક્લિનિક, ડૉ. અગ્રવાલ આઈ હોસ્પિટલનું એક યુનિટ, પરેડ ગ્રાઉન્ડ, SCO 833-834, સેક્ટર 22 A, સામે. સેક્ટર 17, ચંદીગઢ - 160022

સેક્ટર 61, મોહાલી - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ-શનિ • 9AM - 7PM
સેક્ટર 61, મોહાલી img
સોમ-શનિ • 9AM - 7PM

જેપી આઈ હોસ્પિટલ, ડૉ. અગ્રવાલ આઈ હોસ્પિટલનું એક યુનિટ, ફેઝ - 7, 35, મોહાલી સ્ટેડિયમ રોડ, સેક્ટર 61, સાહિબજાદા અજીત સિંહ નગર, ચંદીગઢ.