બ્લોગ મીડિયા કારકિર્દી આંતરરાષ્ટ્રીય દર્દીઓ આંખની કસોટી
કૉલ બેકની વિનંતી કરો

કલ્લાકુરિચીમાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો

કલ્લાકુરિચીમાં ડૉ. અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલમાં વિશ્વ-સ્તરની આંખની સંભાળનો અનુભવ કરો. અત્યંત કુશળ આંખના ડોકટરો, નિષ્ણાતો અને પ્રખ્યાત નેત્ર ચિકિત્સકોની અમારી અસાધારણ ટીમ માટે પ્રખ્યાત, કલ્લાકુરિચીમાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો અજોડ સંભાળ પૂરી પાડે છે.

કલ્લાકુરિચી - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ • 9AM - 8PM
કલ્લાકુરિચી img
સોમ - શનિ • 9AM - 8PM

#25/A, ચેક્કુ મેટ્ટુ સ્ટ્રીટ, પિલ્લૈયાર કોવિલ પાસે, કલ્લાકુરિચી - 606202.