બ્લોગ મીડિયા કારકિર્દી આંતરરાષ્ટ્રીય દર્દીઓ આંખની કસોટી
કૉલ બેકની વિનંતી કરો

તુતીકોરીનમાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો

તૂતીકોરીનમાં ડો. અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલમાં વિશ્વ-સ્તરની આંખની સંભાળનો અનુભવ કરો. અત્યંત કુશળ આંખના ડોકટરો, વિશેષજ્ઞો અને પ્રખ્યાત નેત્ર ચિકિત્સકોની અમારી અસાધારણ ટીમ માટે પ્રખ્યાત, તુતીકોરીનમાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો અજોડ સંભાળ પૂરી પાડે છે.

તૂતીકોરીન - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ • 9AM - 8PM
તૂતીકોરીન img
સોમ - શનિ • 9AM - 8PM

138/4, પલયમકોટ્ટાઈ મેઈન રોડ, થૂથુકુડી, તમિલનાડુ 628003.