બ્લોગ મીડિયા કારકિર્દી આંતરરાષ્ટ્રીય દર્દીઓ આંખની કસોટી
કૉલ બેકની વિનંતી કરો

વાપીમાં અમારી આંખની હોસ્પિટલ

વાપીની ડૉ. અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલમાં વિશ્વસ્તરીય આંખની સંભાળનો અનુભવ કરો. અત્યંત કુશળ આંખના ડોકટરો, નિષ્ણાતો અને પ્રખ્યાત નેત્ર ચિકિત્સકોની અમારી અસાધારણ ટીમ માટે પ્રખ્યાત, વાપીમાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો અજોડ સંભાળ પૂરી પાડે છે.

વાપી - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ • 9:30AM - 5PM
વાપી img
સોમ - શનિ • 9:30AM - 5PM

દુકાન નંબર - A - 107 -111, સોનોરસ, મહાત્મા ગાંધી સર્કલ, સામે. સર્કિટ હાઉસ, વાપી, ગુજરાત - 396191.