கெரடோகோனஸ் என்றால் என்ன?

கெரடோகோனஸ் பொதுவாக வட்டமான கார்னியா மெலிந்து கூம்பு போன்ற வீக்கத்தை உருவாக்கும் ஒரு நிலை.

 

கெரடோகோனஸின் அறிகுறிகள் என்ன?

 • மங்கலான பார்வை
 • இரட்டை பார்வை
 • ஒளி உணர்திறன்
 • பல படங்கள்
 • கண் சிரமம்
 • 'பேய் உருவங்கள்'-ஒரு பொருளைப் பார்க்கும்போது பல உருவங்கள் போல் தோற்றம்

 

கெரடோகோனஸ் எவ்வாறு கண்டறியப்படுகிறது?

கெரடோகோனஸ் பொதுவாக வழக்கமான கண் பரிசோதனையில் கண்டறியப்படுகிறது. கெரடோகோனஸ் நோயைக் கண்டறிய பிளவு கண் பரிசோதனையைப் பயன்படுத்தலாம். கெரடோகோனஸைக் கண்டறிவதற்கு பெரும்பாலான நேரங்களில் கார்னியல் நிலப்பரப்பு தேவைப்படுகிறது. இது தவிர கெரடோமெட்ரி, பேச்சிமெட்ரி மற்றும் கணினிமயமாக்கப்பட்ட கார்னியல் மேப்பிங் ஆகியவை கார்னியாவின் வடிவத்தை தீர்மானிக்க உதவியாக இருக்கும்.

 

கெரடோகோனஸில் கண் பரிசோதனைக்கு விரிவாக்கம் தேவையா?

கண்ணின் பின் பகுதியில் உள்ள கண்ணாடி மற்றும் விழித்திரையைப் பார்க்க, பரிசோதனையின் ஒரு பகுதியாக உங்கள் கண்கள் விரிவடையும். கண் விரிவடைவதால் பார்வை மங்கலாவதோடு, சில மணி நேரங்களுக்கு கண்கள் ஒளிக்கு அதிக உணர்திறனாக இருக்கும். யாரேனும் உங்களை வீட்டிற்கு அழைத்துச் செல்லும்படி பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

 • பிளவு விளக்கு தேர்வு:- இந்தச் சோதனையில் செங்குத்து ஒளிக்கற்றை ஒளியானது கண்ணின் மேற்பரப்பில் குவிக்கப்படுகிறது. இது கார்னியா மற்றும் கண் நோய்களின் வடிவத்தை மதிப்பீடு செய்ய உதவுகிறது.
 • கார்னியல் நிலப்பரப்பு:-இது கார்னியாவின் முப்பரிமாண வரைபடங்களை உருவாக்கும் கணினிமயமாக்கப்பட்ட கருவியாகும். இது மற்ற கண் நோய்களிலிருந்து கெரடோகோனஸை வேறுபடுத்தி கண்டறிய உதவுகிறது.
 • பேச்சிமெட்ரி:- இது ஒரு மருத்துவ சாதனம் ஆகும், இது கண்ணின் கார்னியாவின் தடிமன் அளவிட உதவுகிறது. என்பதை மருத்துவர் தெரிந்து கொள்வது அவசியம் கார்னியல் கார்னியாவில் மெலிதல் மற்றும்/அல்லது வீக்கம்.
 • கெரடோமெட்ரி:- இது கார்னியாவின் பிரதிபலிப்பு மற்றும் அடிப்படை வடிவத்தை அளவிடுவதற்கான ஒரு சோதனை. இது ஆஸ்டிஜிமாடிசத்தின் அளவு மற்றும் அச்சை மதிப்பிட உதவுகிறது.
 • கணினிமயமாக்கப்பட்ட கார்னியல் மேப்பிங்: - கார்னியாவின் படங்களைப் பதிவுசெய்து, கார்னியாவின் மேற்பரப்பின் விரிவான வரைபடத்தை உருவாக்குவது ஒரு சிறப்பு புகைப்படச் சோதனை. இந்த சோதனை கார்னியாவின் தடிமன் அளவிட உதவுகிறது.