എന്താണ് കെരാട്ടോകോണസ്?

കെരാട്ടോകോണസ് സാധാരണ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള കോർണിയ കനം കുറഞ്ഞതും കോൺ പോലെയുള്ള വീക്കമുള്ളതുമായ അവസ്ഥയാണ്.

 

കെരാട്ടോകോണസിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

 • മങ്ങിയ കാഴ്ച
 • ഇരട്ട ദർശനം
 • ലൈറ്റ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി
 • ഒന്നിലധികം ചിത്രങ്ങൾ
 • കണ്ണിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട്
 • 'പ്രേതബിംബങ്ങൾ'-ഒരു വസ്തുവിൽ നോക്കുമ്പോൾ നിരവധി ചിത്രങ്ങൾ പോലെയുള്ള രൂപം

 

എങ്ങനെയാണ് കെരാറ്റോകോണസ് രോഗനിർണയം നടത്തുന്നത്?

സാധാരണ നേത്ര പരിശോധനയിലാണ് കെരാട്ടോകോണസ് രോഗനിർണയം നടത്തുന്നത്. കെരാട്ടോകോണസ് രോഗനിർണ്ണയത്തിനായി ഒരു സ്ലിറ്റ് ലാമ്പ് കണ്ണ് പരിശോധന ഉപയോഗിക്കാം. കെരാട്ടോകോണസ് രോഗനിർണയത്തിന് മിക്കപ്പോഴും കോർണിയ ടോപ്പോഗ്രാഫി ആവശ്യമാണ്. അല്ലാതെ കെരാറ്റോമെട്രി, പാക്കിമെട്രി, കംപ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് കോർണിയൽ മാപ്പിംഗ് എന്നിവ കോർണിയയുടെ ആകൃതി നിർണ്ണയിക്കാൻ സഹായകമാണ്.

 

കെരാട്ടോകോണസിലെ നേത്രപരിശോധനയ്ക്ക് ഡൈലേറ്റേഷൻ ആവശ്യമുണ്ടോ?

കണ്ണിന്റെ പിൻഭാഗത്തുള്ള വിട്രിയസും റെറ്റിനയും കാണുന്നതിന് പരിശോധനയുടെ ഭാഗമായി നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ വിടരും. കണ്ണിന്റെ വികാസം കാഴ്ചയെ മങ്ങിക്കുകയും കുറച്ച് മണിക്കൂറുകളോളം കണ്ണുകൾ പ്രകാശത്തോട് കൂടുതൽ സെൻസിറ്റീവ് ആകുകയും ചെയ്യും. ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുപോകാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

 • സ്ലിറ്റ് ലാമ്പ് പരീക്ഷ:- ഈ പരിശോധനയിൽ ഒരു ലംബ ബീം ലൈറ്റ് കണ്ണിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. കോർണിയയുടെയും നേത്രരോഗങ്ങളുടെയും ആകൃതി വിലയിരുത്താൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.
 • കോർണിയൽ ഭൂപ്രകൃതി:-കോർണിയയുടെ ത്രിമാന ഭൂപടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ഉപകരണമാണിത്. മറ്റ് നേത്രരോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ കെരാട്ടോകോണസ് രോഗനിർണയത്തിന് ഇത് സഹായിക്കുന്നു.
 • പാക്കിമെട്രി:- കണ്ണിന്റെ കോർണിയയുടെ കനം അളക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു മെഡിക്കൽ ഉപകരണമാണിത്. ഡോക്ടർ അറിയേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് കോർണിയ കോർണിയയിൽ കനംകുറഞ്ഞതും കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ വീക്കം.
 • കെരാറ്റോമെട്രി:- കോർണിയയുടെ പ്രതിഫലനവും അടിസ്ഥാന രൂപവും അളക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പരിശോധനയാണിത്. ആസ്റ്റിഗ്മാറ്റിസത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയും അച്ചുതണ്ടും വിലയിരുത്താൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.
 • കംപ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് കോർണിയൽ മാപ്പിംഗ്:- കോർണിയയുടെ ചിത്രങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനും കോർണിയയുടെ ഉപരിതലത്തിന്റെ വിശദമായ ഭൂപടം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് പരിശോധനയാണിത്. കോർണിയയുടെ കനം അളക്കാൻ ഈ പരിശോധന സഹായിക്കുന്നു.