തിമിര ചികിത്സയ്ക്കായി ലഭ്യമായ വിവിധ ലെൻസുകളിൽ നിന്ന് ശരിയായ ലെൻസ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാം. നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ലെൻസ് ഏതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ചീഫ് ഒഫ്താൽമിക് കൺസൾട്ടന്റായ ഡോ.ജതീന്ദർ സിംഗ് സഹായിക്കുന്നു. 

പ്രശസ്ത വിദഗ്ദനായ ഡോ. ഹിജാബ് മേത്ത നിങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന SMILE LASIK നടപടിക്രമത്തിലൂടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന പരിവർത്തനം അനുഭവിക്കുക. വ്യക്തമായ കാഴ്ചയിലേക്കും പുതുതായി കണ്ടെത്തിയ ആത്മവിശ്വാസത്തിലേക്കും നിങ്ങൾ ഒരു യാത്ര ആരംഭിക്കുമ്പോൾ കണ്ണടകളോടും കോൺടാക്റ്റുകളോടും വിട പറയുക. ഈ വീഡിയോയിൽ, വിപ്ലവകരമായ SMILE LASIK സർജറിയിലൂടെ ഡോ. മേത്ത നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നു, അത് എങ്ങനെ സാധ്യതകളുടെ ഒരു ലോകം തുറക്കും, നിങ്ങളുടെ പ്രസന്നമായ പുഞ്ചിരി ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പങ്കിടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള സൗന്ദര്യം കാണാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. ഡോ. ഹിജാബ് മേത്തയുടെ നൈപുണ്യമുള്ള കൈകളിൽ നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിനെ വിശ്വസിക്കുകയും വ്യക്തവും ഊർജ്ജസ്വലവുമായ കാഴ്ചകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു ഭാവി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക. SMILE LASIK സർജറിയുടെ പരിവർത്തന ശക്തിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ ഇപ്പോൾ കാണുക.