બદ્રી નારાયણન ડૉ

હેડ - ક્લિનિકલ સર્વિસિસ, મદુરાઈ અરાપલયમ

અનુભવ

33 વર્ષ

વિશેષતા

શાખા સમયપત્રક


 • S

 • M

 • T

 • W

 • T

 • F

 • S

અરાપલયમ, મદુરાઈ

9AM - 5PM

બદ્રીનારાયણન ટી-અરપલયમ

બોલાતી ભાષા

અંગ્રેજી, તમિલ, હિન્દી

સમાન ડોકટરો

ડો. રીના મસ્કરેન્હાસ
સિનિયર કન્સલ્ટન્ટ ઑપ્થેલ્મોલોજિસ્ટ, મદુરાઈ અરાપલયમ
 • સામાન્ય ઓપ્થાલમોલોજી
ડૉ. આર. દિવ્યા
કન્સલ્ટન્ટ ઑપ્થેલ્મોલોજિસ્ટ, મદુરાઈ અરાપલયમ
 • તબીબી રેટિના
 • સામાન્ય ઓપ્થાલમોલોજી
ડૉ. થિયાગરાજન પી
કન્સલ્ટન્ટ ઑપ્થેલ્મોલોજિસ્ટ, મદુરાઈ અરાપલયમ (PT)
 • સામાન્ય ઓપ્થાલમોલોજી
ડો.રાહુલ નરેશ ભટ્ટી
કન્સલ્ટન્ટ - નેત્ર ચિકિત્સક
ડૉ. અરુત શક્તિ સિવા એસ
કન્સલ્ટન્ટ - નેત્ર ચિકિત્સક