બ્લોગ મીડિયા કારકિર્દી આંતરરાષ્ટ્રીય દર્દીઓ આંખની કસોટી
કૉલ બેકની વિનંતી કરો
  • વિનંતી સબમિટ કરી
સફળતા

વિનંતી સબમિટ કરી

અમને હોસ્પિટલની મુલાકાત માટે તમારી એપોઇન્ટમેન્ટ વિનંતી મળી છે.

આંખની નિયમિત તપાસની પ્રક્રિયામાં એપોઇન્ટમેન્ટ દીઠ સરેરાશ 90 મિનિટનો સમય લાગશે. ડૉક્ટરના સમયપત્રકમાં અચાનક ફેરફાર થવાના કિસ્સામાં દર્દીને આગામી ઉપલબ્ધ ડૉક્ટર પાસે લઈ જવામાં આવશે.

શેડ્યૂલમાં કોઈપણ ફેરફારના કિસ્સામાં, કૃપા કરીને. અમારી હેલ્પલાઇન પર સંપર્ક કરો: 080-48193411

ઘર જાઓ