બ્લોગ મીડિયા કારકિર્દી આંતરરાષ્ટ્રીય દર્દીઓ આંખની કસોટી
કૉલ બેકની વિનંતી કરો

ચેન્નાઈમાં અમારું આંખનું ક્લિનિક્સ

ચેન્નાઈમાં ડૉ. અગ્રવાલ આઈ ક્લિનિકમાં વિશ્વ-સ્તરની આંખની સંભાળનો અનુભવ કરો. અત્યંત કુશળ આંખના ડોકટરો, નિષ્ણાતો અને પ્રખ્યાત નેત્ર ચિકિત્સકોની અમારી અસાધારણ ટીમ માટે પ્રખ્યાત, ચેન્નાઈમાં અમારા આંખના ક્લિનિક્સ અજોડ સંભાળ પૂરી પાડે છે.

ચેંગલપટ્ટુ - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
Mon - Sat 10AM to 9PM
ચેંગલપટ્ટુ img
Mon - Sat 10AM to 9PMMon - Sat 10AM to 9PM

નંબર 39 એ, નવો નંબર: 158, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, GST રોડ, ચેંગલપટ્ટુ, તમિલનાડુ - 603001.

ગોરીવક્કમ - ડો.અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલ
Mon - Sat 10AM - 9PM
ગોવરીવક્કમ img
Mon - Sat 10AM - 9PMMon - Sat 10AM - 9PM

દુકાન નંબર 1, નંબર 141, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, વેલાચેરી મેઈન રોડ, ગોવરીવાક્કમ, ચેન્નઈ - 600073.