બ્લોગ મીડિયા કારકિર્દી આંતરરાષ્ટ્રીય દર્દીઓ આંખની કસોટી
કૉલ બેકની વિનંતી કરો
પાછા જાવ

ચેન્નાઈમાં અમારા આંખના ક્લિનિક્સ

ચેંગલપટ્ટુ - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ • 10AM થી 9PM
ચેંગલપટ્ટુ img
સોમ - શનિ • 10AM થી 9PM

નંબર 39 એ, નવો નંબર: 158, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, GST રોડ, ચેંગલપટ્ટુ, તમિલનાડુ - 603001.

ગોરીવક્કમ - ડો.અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલ
સોમ - શનિ • 10AM - 9PM
ગોવરીવક્કમ img
સોમ - શનિ • 10AM - 9PM

દુકાન નંબર 1, નંબર 141, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, વેલાચેરી મેઈન રોડ, ગોવરીવાક્કમ, ચેન્નઈ - 600073.