બ્લોગ મીડિયા કારકિર્દી આંતરરાષ્ટ્રીય દર્દીઓ આંખની કસોટી
કૉલ બેકની વિનંતી કરો
પાછા જાવ

કુંભકોનમમાં અમારું આંખનું દવાખાનું

મયલાદુથુરાઈ - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ • સવારે 9.30 થી સાંજના 8 વાગ્યા સુધી
મયલાદુથુરાઈ img
સોમ - શનિ • સવારે 9.30 થી સાંજના 8 વાગ્યા સુધી

નં. 15 એ, કચચેરી રોડ, યુનિયન ઓફિસની સામે, માયલાદુથુરાઈ - 609001.