બ્લોગ મીડિયા કારકિર્દી આંતરરાષ્ટ્રીય દર્દીઓ આંખની કસોટી
કૉલ બેકની વિનંતી કરો

તમિલનાડુમાં અમારું આઇ ક્લિનિક્સ

તમિલનાડુમાં ડૉ અગ્રવાલ આઇ ક્લિનિકમાં વિશ્વ-સ્તરની આંખની સંભાળનો અનુભવ કરો. અત્યંત કુશળ આંખના ડોકટરો, નિષ્ણાતો અને પ્રખ્યાત નેત્ર ચિકિત્સકોની અમારી અસાધારણ ટીમ માટે પ્રસિદ્ધ, તમિલનાડુમાં અમારા આંખના ક્લિનિક્સ અજોડ સંભાળ પૂરી પાડે છે.

અરક્કોનમ - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
Mon - Sat 10AM - 9PM
અરક્કોનમ img
Mon - Sat 10AM - 9PMMon - Sat 10AM - 9PM

ડોર નં.78, ગાંધી રોડ, અરક્કોનમ, રાનીપેટ – 631003.

અંબુર - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
Mon - Sat 10AM - 9PM
અંબુર img
Mon - Sat 10AM - 9PMMon - Sat 10AM - 9PM

ના. 20/1, KMR કોમ્પ્લેક્સ, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, બાયપાસ રોડ, અંબુર તાલુક, તિરુપત્તુર, તમિલનાડુ - 635802.

વલ્લીયુર - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
Mon - Sat 10AM - 9PM
વલ્લીયુર img
Mon - Sat 10AM - 9PMMon - Sat 10AM - 9PM

શ્રી કૃષ્ણ કોમ્પ્લેક્સ નં.86, પેરુમલ સાઉથ કાર સ્ટ્રીટ (કલૈયારંગુ સ્ટ્રીટ, ગોમથી મિલ્ક ફાર્મની સામે, વલ્લિયુર, તમિલનાડુ - 627117

સંકરણકોઈલ - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
Mon - Sat 10AM to 9PM
સંકરણકોઈલ img
Mon - Sat 10AM to 9PMMon - Sat 10AM to 9PM

નંબર 69, સાઉથ કાર સ્ટ્રીટ, શંકર નારાયણન મંદિર પાસે, સંકરનકોઈલ, તમિલનાડુ - 627750.

કદયાનલુર - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
Mon - Sat 10AM to 9PM
કદયાનલુર
Mon - Sat 10AM to 9PMMon - Sat 10AM to 9PM

Sf NO. 127/2, વોર્ડ નંબર 11, રાહુમાનિયાપુરમ, કદયાનલ્લુર, તેનકાસી તમિલનાડુ - 627751.

ચેંગલપટ્ટુ - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
Mon - Sat 10AM to 9PM
ચેંગલપટ્ટુ img
Mon - Sat 10AM to 9PMMon - Sat 10AM to 9PM

નંબર 39 એ, નવો નંબર: 158, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, GST રોડ, ચેંગલપટ્ટુ, તમિલનાડુ - 603001.

ગુડિયાટ્ટમ - ડો.અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલ
Mon - Sat 10AM to 9PM
ગુડિયાટ્ટમ img
Mon - Sat 10AM to 9PMMon - Sat 10AM to 9PM

નંબર 280, થલાયટ્ટમ બજાર, ગુડિયાટ્ટમ, વેલ્લોર, તમિલનાડુ - 632602.

સુલુર - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
Mon - Sat 10AM to 9PM
સુલુર img
Mon - Sat 10AM to 9PMMon - Sat 10AM to 9PM

દરવાજો. નંબર C1, શ્રી રાણાગા નગર, સુલુર, કોઈમ્બતુર, તમિલનાડુ - 641402.

કુડ્ડલોર - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
Mon - Sat 10AM - 9PM
કુડ્ડલોર img
Mon - Sat 10AM - 9PMMon - Sat 10AM - 9PM

નંબર 76, નેથાજી રોડ, માંજકુપ્પમ, કુડ્ડલોર, તમિલનાડુ - 607001.

આર્કોટ - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
Mon - Sat 9.30AM - 8PM
આર્કોટ img
Mon - Sat 9.30AM - 8PMMon - Sat 9.30AM - 8PM

બ્લોક નંબર 23, ડોર નંબર 101D/1, વેલ્લોર મેઈન રોડ આર્કોટ, તમિલનાડુ - 632503.

મન્નારગુડી - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
Mon - Sat 9.30AM - 8PM
મન્નારગુડી img
Mon - Sat 9.30AM - 8PMMon - Sat 9.30AM - 8PM

ડોર નંબર 44, વોર્ડ નંબર, 20 મહા મરિયમ્મલ કોવિલ સ્ટ્રીટ, મન્નારગુડી તમિલનાડુ - 614016.

અંબાસમુદ્રમ - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
Mon - Sat 9.30AM to 8PM
અંબાસમુદ્રમ img
Mon - Sat 9.30AM to 8PMMon - Sat 9.30AM to 8PM

ડોર નંબર 6, વોર્ડ નંબર 18, આર્ચ બલાથડી સ્ટ્રીટ, અંબાસમુદ્રમ, તિરુનેલવેલી, તમિલનાડુ - 627401.

ચેયાર - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
Mon - Sat 10AM - 9PM
ચેયાર img
Mon - Sat 10AM - 9PMMon - Sat 10AM - 9PM

નંબર 23, લોગનાથન સ્ટ્રીટ, ચેય્યર, તિરુવન્નામલાઈ, તમિલનાડુ - 604407.

મયલાદુથુરાઈ - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
Mon - Sat 9.30AM to 8PM
મયલાદુથુરાઈ img
Mon - Sat 9.30AM to 8PMMon - Sat 9.30AM to 8PM

નં. 15 એ, કચચેરી રોડ, યુનિયન ઓફિસની સામે, માયલાદુથુરાઈ - 609001.

રાસીપુરમ - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
Mon - Sat 10AM - 9PM
રાસીપુરમ img
Mon - Sat 10AM - 9PMMon - Sat 10AM - 9PM

નંબર 281, 283, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, અરિગ્નાર અન્ના સલાઈ, ઓલ્ડ કાંચી સુપર માર્કેટ, પેરિયા કડાઈ વેદીની સામે, રાસીપુરમ, તમિલનાડુ - 637408.

ગોરીવક્કમ - ડો.અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલ
Mon - Sat 10AM - 9PM
ગોવરીવક્કમ img
Mon - Sat 10AM - 9PMMon - Sat 10AM - 9PM

દુકાન નંબર 1, નંબર 141, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, વેલાચેરી મેઈન રોડ, ગોવરીવાક્કમ, ચેન્નઈ - 600073.