બ્લોગ મીડિયા કારકિર્દી આંતરરાષ્ટ્રીય દર્દીઓ આંખની કસોટી
કૉલ બેકની વિનંતી કરો

થાણેમાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો

થાણેની ડૉ. અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલમાં વિશ્વ-સ્તરની આંખની સંભાળનો અનુભવ કરો. અત્યંત કુશળ આંખના ડોકટરો, નિષ્ણાતો અને પ્રખ્યાત નેત્ર ચિકિત્સકોની અમારી અસાધારણ ટીમ માટે પ્રખ્યાત, થાણેની અમારી આંખની હોસ્પિટલો અજોડ સંભાળ પૂરી પાડે છે.

થાણે પશ્ચિમ, મુંબઈ - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડૉ
સોમ - શનિ • 8:30AM - 8PM
થાણે પશ્ચિમ, મુંબઈ img
સોમ - શનિ • 8:30AM - 8PM

સોહમ પ્લાઝા, ટીકુજી ની વાડી આરડી, માનપાડા ફ્લાયઓવર, માનપાડા, થાણે પશ્ચિમ, થાણે, મહારાષ્ટ્ર - 400607.