બ્લોગ મીડિયા કારકિર્દી આંતરરાષ્ટ્રીય દર્દીઓ આંખની કસોટી
કૉલ બેકની વિનંતી કરો

કુકટપલ્લીમાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો

કુકટપલ્લીમાં ડૉ. અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલમાં વિશ્વ-સ્તરની આંખની સંભાળનો અનુભવ કરો. અત્યંત કુશળ આંખના ડોકટરો, નિષ્ણાતો અને પ્રખ્યાત નેત્ર ચિકિત્સકોની અમારી અસાધારણ ટીમ માટે પ્રખ્યાત, કુકટપલ્લીમાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો અજોડ સંભાળ પૂરી પાડે છે.

કુકટપલ્લી, હૈદરાબાદ - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ સવારે 9AM - 7PM
કુકટપલ્લી, હૈદરાબાદ img
સોમ - શનિ 9AM - 7PMM સોમ - શનિ 9AM - 7PM

એચ નંબર 5-2-4/11 અને 12, કુકટપલ્લી મેટ્રો સ્ટેશન પાસે બીજો માળ, મેટ્રો પિલર નંબર 804, કુકટપલ્લી, હૈદરાબાદ - 500072.